Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna

Denna förordning upphör enligt F (2013:390) att gälla den 1 juli 2013.

Protokoll

1 §

Vid föredragning i Högsta förvaltningsdomstolen och i kammarrätterna ska protokoll föras, om det förekommer skiljaktig mening eller om det behövs av någon annan orsak.

SFS 2010:1795

2 §

Vid föredragning i förvaltningsrätterna skall protokoll föras om nämndemän deltar i avgörandet eller om det behövs av någon annan orsak.

SFS 2009:876

3 §

Ett protokoll kan föras gemensamt för flera mål.

4 §

I 17 och 23 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns bestämmelser om skyldighet att föra protokoll vid muntlig förhandling och vid syn på stället.

5 §

Ett protokoll som anges i 1 och 4 §§ förs och undertecknas av föredraganden eller av annan som ordföranden utser.

6 §

Ett protokoll som anges i 2 § förs och undertecknas av ordföranden eller av annan som ordföranden utser.

7 §

Om ett protokoll förs gemensamt för flera mål vid förvaltningsrätterna, förs och undertecknas protokollet av ordföranden. Ordföranden får utse någon annan att föra och underteckna ett sådant protokoll.

SFS 2009:876

8 §

Till protokollförare får inte utses någon vars tillförlitlighet kan anses vara ifrågasatt på grund av hans förhållande till någon som för talan i målet eller på grund av någon annan liknande omständighet.

SFS 2001:691

9 §

Ett protokoll skall innehålla uppgifter om

 1. rätten samt tid och plats för handläggningen,

 2. rättens ledamöter, protokollföraren och, vid föredragning, föredraganden,

 3. tolk, om sådan anlitas,

 4. parterna samt, om protokollet inte förs gemensamt för flera mål, deras ombud och biträden samt vilka av dem som är närvarande,

 5. saken, om protokollet inte förs gemensamt för flera mål,

 6. fullmakter, som lämnas muntligen inför rätten,

 7. förordnande av rätten om att handläggning skall ske inom stängda dörrar,

 8. beslut av rätten, om beslutet inte sätts upp särskilt, samt

 9. skiljaktig mening.

Beträffande särskilda uppgifter som skall antecknas i protokoll vid muntlig förhandling eller syn på stället finns bestämmelser i 17 och 23 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Om något, som enligt 17 eller 23 §§ förvaltningsprocesslagen skall antecknas i protokollet, finns i en handling i akten får det i protokollet göras en hänvisning till handlingen.

10 §

För protokoll som förs vid föredragning i Högsta förvaltningsdomstolen får domstolen besluta om avvikelser från vad som har föreskrivits i 9 § första stycket.

SFS 2010:1795

11 §

Utsagor av vittnen eller sakkunniga och iakttagelser som rätten gör vid syn på stället ska antecknas i protokollet i den omfattning utsagorna eller iakttagelserna kan antas vara av någon betydelse i målet.

Utsagor som avges inför Högsta förvaltningsdomstolen och iakttagelser som domstolen gör vid syn på stället behöver dock inte antecknas i protokollet.

SFS 2010:1795

12 §

Ett protokoll över muntlig förhandling eller syn på stället skall om det är möjligt sättas upp efter hand under förhandlingen eller synen. Om det inte kan ske skall minnesanteckningar föras och protokollet sättas upp snarast möjligt sedan förhandlingen eller synen har avslutats.

13 §

När ett protokoll har satts upp skall ordföranden göra en anteckning om detta på protokollet. Dagen för anteckningen skall anges och namn eller signatur sättas ut.

14 §

Utsagor av vittnen eller sakkunniga skall upptecknas. Uppteckningen skall läsas upp för vittnet eller den sakkunnige. Denne kan även på annat sätt beredas tillfälle att granska uppteckningen.

Den som hörts skall tillfrågas om han har något att erinra mot innehållet i uppteckningen. En erinran som inte leder till någon ändring skall antecknas. Därefter får uppteckningen inte ändras.

15 §

Om minnesanteckningar används för att uppteckna en utsaga som skall granskas av den som har hörts och om granskningen sker innan utsagan har antecknats i protokollet, skall minnesanteckningarna i denna del avfattas slutligt i samband med granskningen.

16 §

Rätten får förordna att en utsaga av ett vittne eller en sakkunnig ska dokumenteras genom en ljudupptagning. En sådan utsaga behöver inte antecknas i protokollet.

SFS 2008:781

17 §

[Upphävd g. F (2008:781).]

SFS 2008:781

18 §

Minnesanteckningar ska tas in i akten i målet.

SFS 2008:781

19 §

En ljudupptagning ska gallras senast sex veckor efter det att målet har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft.

SFS 2008:781

20 §

[Upphävd g. F (2008:781).]

SFS 2008:781

Målregister

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2006-1275

21 §

Varje mål skall registreras. Vid registreringen skall målen ges löpande nummer för kalenderår i den ordning som de kommer in till domstolen. Registret skall för varje mål utvisa dagen då målet har kommit in och dagen då det har avgjorts. Det får finnas skilda målnummerserier för olika grupper av mål.

SFS 2006:1275

22 §

Registreringen sker i dagböcker eller enligt förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling eller förordningen (2001:641) om registerföring m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling.

Domstolsverket får meddela föreskrifter om registrering.

SFS 2010:1795

23 §

Under handläggningen av ett mål skall det fortlöpande registreras vilka handlingar som kommer in till domstolen, vilka åtgärder som domstolen utför i målet och vad som i övrigt förekommer i detta eller i samband med överklagande av ett avgörande.

SFS 2006:1275

24 §

[Upphävd g. F (2006:1275).]

SFS 2006:1275

25 §

[Upphävd g. F (2006:1275).]

SFS 2006:1275

Aktbildning m.m.

26 §

De handlingar som har givits in eller har upprättats i ett mål skall föras samman till en akt.

Handlingarna skall, med undantag för sådana som avses i 29 § första stycket, numreras i löpande följd efter hand som de kommer in eller upprättas. De skall förses med uppgift om rätten och målets nummer i målförteckningen. En handling som kommer in skall dessutom förses med en uppgift om den dag handlingen kom in.

27 §

Ett protokoll som förs gemensamt för flera mål skall förvaras särskilt. I den utsträckning som det behövs skall en avskrift av ett sådant protokoll tillföras akten i målet. Om en akt inte har tillförts en avskrift av protokollet skall en hänvisning till protokollet göras på dagboksbladet eller på annat lämpligt sätt.

SFS 1981:566

28 §

Uppgifter om vilka som har deltagit i handläggningen av ett mål, om åtgärd som har beslutats och om dagen för beslutet skall antecknas på en handling i akten eller på aktomslaget, om uppgifterna inte har tagits in i ett protokoll.

29 §

När ett mål har avgjorts och avgörandet har vunnit laga kraft, får ur akten gallras minnesanteckningar, dubbletter av handlingar samt sådana följebrev och delgivningskvitton som inte innehåller någon uppgift av betydelse.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om gallring av akter utöver det som följer av första stycket och om andra åtgärder i anslutning till arkivering av akter.

SFS 2008:781

Dom och annat beslut

30 §

Rättens avgörande av saken betecknas dom.

31 §

En dom skall sättas upp särskilt. Ett annat beslut får sättas upp särskilt eller tas in i protokollet eller tecknas på en handling i akten.

32 §

I en dom eller ett annat beslut som sätts upp särskilt skall det anges, utöver vad som följer av 30 och 31 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291)

 1. domstolen samt tid och plats för meddelande av domen eller beslutet,

 2. parterna samt deras ombud eller biträden,

 3. kort beteckning av saken samt

 4. parternas yrkanden och invändningar.

En dom eller ett annat beslut skall i den mån det erfordras innehålla en redogörelse för den dom eller det beslut som har överklagats eller underställts.

33 §

För domar och andra beslut som sätts upp särskilt av Högsta förvaltningsdomstolen får domstolen besluta om avvikelser från vad som har föreskrivits i 32 § 1–4.

SFS 2010:1795

34 §

Domar och andra beslut av Högsta förvaltningsdomstolen, som har satts upp särskilt eller har tecknats på en handling i akten, undertecknas av den eller dem som har deltagit i avgörandet.

I kammarrätterna och förvaltningsrätterna undertecknas domar och andra beslut som har satts upp särskilt eller har tecknats på en handling i akten av den eller de lagfarna ledamöter som har deltagit i avgörandet. Har en kammarrättsassessor som inte är lagfaren deltagit, ska också han eller hon underteckna avgörandet.

SFS 2010:1795

35 §

Domar och andra beslut som sätts upp särskilt och som innebär att rätten skiljer målet från sig, skall årsvis föras samman i en inbunden dombok. Inom boken ordnas avgörandena efter tidpunkten då de meddelades.

Beslut som inte sätts upp särskilt men som innebär att rätten skiljer målet från sig, skall årsvis föras samman i en beslutsbok. Inom boken ordnas avgörandena efter tidpunkten då de meddelades.

Om ett beslut tagits in i ett protokoll eller tecknats på en handling i akten, behöver till beslutsboken föras endast beslutet samt sådan del av handlingen som visar i vilket mål beslutet fattats.

Domböcker och beslutsböcker får föras särskilt för skilda grupper av mål.

SFS 2000:954

36 §

Rättelse eller komplettering av en dom eller ett annat beslut enligt 32 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall antecknas av ordföranden på originalet till domen eller beslutet eller, när beslutet har tagits in i ett protokoll, i detta protokoll. I anteckningen skall dagen för rättelsen eller kompletteringen anges.

En motsvarande anteckning skall göras på utskrifter av domen eller beslutet om detta kan ske.

SFS 1990:458

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1979:575

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1979, då förordningen (1971:455) om skatterätt, fastighetstaxeringsrätt och länsrätt samt förordningen (1971:974) om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna skall upphöra att gälla.

2. Domstolsverket får utan hinder av vad som har föreskrivits i 22 § andra stycket besluta att en länsrätt under en övergångstid inte behöver förvara dagboksbladet i akten i målet.

SFS 1981:566

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1981.

2. Domstolsverket får besluta att bestämmelserna om målförteckning och dagboksblad i förordningen (1979:543) om den mellankommunala skatterätten alltjämt får tillämpas i fråga om mål som har kommit in till mellankommunala skatterätten före utgången av år 1981.

SFS 1985:292

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1985.

SFS 1990:458

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1990.

SFS 1991:164

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1991:1240

Denna förordning träder i kraft d. 1 oktober 1991.

SFS 1992:21

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.

SFS 2000:954

Denna förordning träder i kraft d. 1 januari 2001.

SFS 2001:691

Denna förordning träder i kraft d. 15 okt. 2001.

SFS 2006:1275

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2008:781

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2008.

SFS 2009:876

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2010:1795

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.