Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1980:548) med instruktion för de allmänna advokatbyråernaDenna förordning har enligt förordning (2000:304) upphört att gälla vid utgången av juni 2000.Utfärdad: 1980–06–05Inledande bestämmelser 1 §1 §Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på de allmänna advokatbyråerna: 6–8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter, 18 § om interna föreskrifter, 27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter, 29 § om inhämtande av uppgifter m.m., 31 § om myndighetens beslut.Bestämmelsen i 31 § gäller endast i fråga om administrativa ärenden.Förvaltningslagen (1986:223) tillämpas vid de allmänna advokatbyråerna endast i fråga om den administrativa verksamheten. Förordning (1996:385). Uppgifter 2 §2 §Vid de allmänna advokatbyråerna lämnas biträde och rådgivning enligt rättshjälpslagen (1972:429).Om det kan ske utan hinder för den verksamhet som bedrivs enligt rättshjälpslagen skall det vid byråerna lämnas även annat biträde i rättsliga angelägenheter.3 §3 §Om nödvändiga åtgärder annars inte skulle vidtas på grund av att ersättning för uppdraget inte kan påräknas, bör juristerna vid de allmänna advokatbyråerna åta siguppdrag som likvidator enligt 13 kap. aktiebolagslagen (1975:1385)uppdrag som förmyndare, god man eller förvaltare enligt föräldrabalkenuppdrag att förrätta bouppteckning när den avlidne saknar anhörigauppdrag i liknande ärenden, i vilka allmän rättshjälp inte kan lämnas. Förordning (1988:1368). Organisation 4 §4 §I förordningen (1980:547) om de allmänna advokatbyråerna finns det angivet vilka allmänna advokatbyråer som finns inrättade samt var de har huvudkontor och filialkontor.5 §5 §Vid varje allmän advokatbyrå finns en chef som skall vara advokat samt andra anställda i enlighet med vad som har beslutats av byrån. Förordning (1989:391). 6 §6 § har upphävts genom förordning (1989:391). Handläggning av administrativa ärenden7 §7 §Administrativa ärenden avgörs av allmänna advokatbyråns chef.8 §8 §Chefen för en allmän advokatbyrå får uppdra åt någon annan som är anställd vid byrån att i sitt ställe avgöra sådana ärenden som inte är av sådant slag att de bör avgöras av chefen. Förordning (1984:969). 9 §9 §En allmän advokatbyrås beslut i administrativa ärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte annat är särskilt föreskrivet. Domstolsverkets beslut i ett överklagat anställningsärende får inte överklagas. Förordning (1996:385). Anställningar m.m. Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1996:385.10 §10 §Chefen för en allmän advokatbyrå anställs genom beslut av regeringen efter förslag av Domstolsverket. Ansökningshandlingarna ges in till Domstolsverket. Förordning (1996:385). 11 §11 §Andra anställningar beslutas av den allmänna advokatbyrån. Förordning (1996:385). 12 §12 § har upphävts genom förordning (1989:391). 13 §13 §Allmänna advokatbyrån beslutar om semester, ledighet för sjukdom och obligatorisk militärtjänstgöring, ledighet med föräldrapenningförmån i samband med barns födelse eller, under högst 30 dagar varje kalenderår, annan ledighet.Om annan ledighet än som avses i första stycket beslutar domstolsverket, om inte regeringen i samband med ett förordnande angående offentligt uppdrag har beslutat om sådan ledighet eller domstolsverket har lämnat över till allmänna advokatbyrån att besluta. Förordning (1988:911). 14 §14 §Om chefen för en allmän advokatbyrå är förhindrad att utöva sin anställning och om någon vikarie inte har anställts av regeringen får Domstolsverket anställa en tillfällig vikarie. Förordning (1996:385). Övriga bestämmelser 15 §15 §Den som är anställd vid en allmän advokatbyrå skall till byrån redovisa de rättshjälpsavgifter och de andra ersättningar som han eller hon uppbär som biträde enligt rättshjälpslagen (1976:1619) eller för andra uppdrag i tjänsten.Advokatbyrån svarar gentemot den rättssökande för den betalningsskyldighet som enligt 40 § andra stycket rättshjälpslagen kan åvila någon som är anställd vid byrån. Förordning (1997:415). 16 §16 §Myndighetens befogenhet att besluta i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande utövas av Domstolsverket. Förordning (1994:920). 17 §17 § har upphävts genom förordning (1994:920). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1980:548 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1980.2. Ett ärende om rättshjälp, som före d. 1 juli 1973 var anhängiggjort hos någon rättshjälpsanstalt eller, såvitt avser Gävleborgs läns landstingsområde, hos någon advokat som driver egen rörelse i Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal eller Söderhamn, handläggs vid en allmän advokatbyrå och hos någon advokat som har sagts nu enligt äldre bestämmelser. 1984:969 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1985. 1988:911 Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 1988. 1988:1368 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1989. 1989:391 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1989. 1994:920 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994. 1996:385 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1996. 1997:415 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1997.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande om rättshjälp har beviljats enligt rättshjälpslagen (1972:429).