Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1980:548) med instruktion för de allmänna advokatbyråerna

Denna förordning har enligt förordning (2000:304) upphört att gälla vid utgången av juni 2000.

Utfärdad: 1980–06–05

Inledande bestämmelser

1 §

Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på de allmänna advokatbyråerna:

  • 6–8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

  • 18 § om interna föreskrifter,

  • 27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

  • 29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

  • 31 § om myndighetens beslut.

Bestämmelsen i 31 § gäller endast i fråga om administrativa ärenden.

Förvaltningslagen (1986:223) tillämpas vid de allmänna advokatbyråerna endast i fråga om den administrativa verksamheten.

SFS 1996:385

Uppgifter

2 §

Vid de allmänna advokatbyråerna lämnas biträde och rådgivning enligt rättshjälpslagen (1972:429).

Om det kan ske utan hinder för den verksamhet som bedrivs enligt rättshjälpslagen skall det vid byråerna lämnas även annat biträde i rättsliga angelägenheter.

3 §

Om nödvändiga åtgärder annars inte skulle vidtas på grund av att ersättning för uppdraget inte kan påräknas, bör juristerna vid de allmänna advokatbyråerna åta sig

  • uppdrag som likvidator enligt 13 kap. aktiebolagslagen (1975:1385)

  • uppdrag som förmyndare, god man eller förvaltare enligt föräldrabalken

  • uppdrag att förrätta bouppteckning när den avlidne saknar anhöriga

  • uppdrag i liknande ärenden, i vilka allmän rättshjälp inte kan lämnas.

SFS 1988:1368

Organisation

4 §

I förordningen (1980:547) om de allmänna advokatbyråerna finns det angivet vilka allmänna advokatbyråer som finns inrättade samt var de har huvudkontor och filialkontor.

5 §

Vid varje allmän advokatbyrå finns en chef som skall vara advokat samt andra anställda i enlighet med vad som har beslutats av byrån.

SFS 1989:391

6 §

[har upphävts genom förordning (1989:391).]

SFS 1989:391

Handläggning av administrativa ärenden

7 §

Administrativa ärenden avgörs av allmänna advokatbyråns chef.

8 §

Chefen för en allmän advokatbyrå får uppdra åt någon annan som är anställd vid byrån att i sitt ställe avgöra sådana ärenden som inte är av sådant slag att de bör avgöras av chefen.

SFS 1984:969

9 §

En allmän advokatbyrås beslut i administrativa ärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte annat är särskilt föreskrivet. Domstolsverkets beslut i ett överklagat anställningsärende får inte överklagas.

SFS 1996:385

Anställningar m.m.

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1996:385. SFS1980-0548

10 §

Chefen för en allmän advokatbyrå anställs genom beslut av regeringen efter förslag av Domstolsverket. Ansökningshandlingarna ges in till Domstolsverket.

SFS 1996:385

11 §

Andra anställningar beslutas av den allmänna advokatbyrån.

SFS 1996:385

12 §

[har upphävts genom förordning (1989:391).]

SFS 1989:391

13 §

Allmänna advokatbyrån beslutar om semester, ledighet för sjukdom och obligatorisk militärtjänstgöring, ledighet med föräldrapenningförmån i samband med barns födelse eller, under högst 30 dagar varje kalenderår, annan ledighet.

Om annan ledighet än som avses i första stycket beslutar domstolsverket, om inte regeringen i samband med ett förordnande angående offentligt uppdrag har beslutat om sådan ledighet eller domstolsverket har lämnat över till allmänna advokatbyrån att besluta.

SFS 1988:911

14 §

Om chefen för en allmän advokatbyrå är förhindrad att utöva sin anställning och om någon vikarie inte har anställts av regeringen får Domstolsverket anställa en tillfällig vikarie.

SFS 1996:385

Övriga bestämmelser

15 §

Den som är anställd vid en allmän advokatbyrå skall till byrån redovisa de rättshjälpsavgifter och de andra ersättningar som han eller hon uppbär som biträde enligt rättshjälpslagen (1976:1619) eller för andra uppdrag i tjänsten.

Advokatbyrån svarar gentemot den rättssökande för den betalningsskyldighet som enligt 40 § andra stycket rättshjälpslagen kan åvila någon som är anställd vid byrån.

SFS 1997:415

16 §

Myndighetens befogenhet att besluta i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande utövas av Domstolsverket.

SFS 1994:920

17 §

[har upphävts genom förordning (1994:920).]

SFS 1994:920