Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i förvaltningsrätternas rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet.
En förvaltningsrätt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som förvaltningsrätten utför. Om Domstolsverket utför behandling av personuppgifter enligt första stycket är verket personuppgiftsansvarig för behandlingen.
En registrerad har inte rätt att motsätta sig behandling som är tillåten enligt denna förordning. SFS 2009:887

Verksamhetsregister

2 §

En förvaltningsrätt får föra automatiserade register över mål som handläggs vid förvaltningsrätten. Ett register får användas för
  • handläggning av mål,
  • planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten, och
  • framställning av statistik.
SFS 2009:887

3 §

Ett register får innehålla endast de uppgifter som anges i bilaga 1 till denna förordning.
Vid angivande av saken i ett mål (ärendemening) får känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag behandlas endast om det är nödvändigt för att saken skall kunna återges på ett ändamålsenligt sätt.

4 §

Som sökbegrepp får inte användas känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204) eller uppgifter om nationalitet eller utfärdandeland för körkort.
Uppgifter om saken och andra liknande uppgifter om ett mål får inte användas som sökbegrepp tillsammans med uppgifter om parter eller andra aktörer i ett mål. SFS 2003:600

5 §

Uppgifter ska gallras ur ett register
  • – i mål enligt skatte-, skatteförfarande-, fastighetstaxerings-, folkbokförings- och bilregisterförfattningarna senast nio år efter avgörandeåret, och
  • – i övriga mål senast fem år efter avgörandeåret.
Innan uppgifter gallras ska domstolen se till att de bevaras i skrift i den omfattning som Domstolsverket föreskriver. SFS 2013:401

Rättsfallsregister

6 §

En förvaltningsrätt får föra automatiserade register för återsökning av vägledande avgöranden, rättsutredningar och liknande rättslig information. Ett register får innehålla endast de uppgifter som anges i bilaga 2 till denna förordning. SFS 2009:887

Annan automatiserad behandling av personuppgifter

7 §

En förvaltningsrätt får behandla personuppgifter automatiserat i löpande text eller ljudupptagningar vid sidan av eller i anslutning till de register som avses i 2 och 6 §§.
Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett mål eller om de behövs för handläggningen av målet. SFS 2009:887

8 §

sFör bevarande av personuppgifter som med stöd av 7 § behandlas automatiserat i ett mål gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), om inte något annat är särskilt föreskrivet. SFS 2007:775

Rättelse och skadestånd

9 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Överklagande

10 §

Beslut av en förvaltningsrätt om att inte meddela rättelse eller om att inte lämna information som skall lämnas efter ansökan får överklagas. I 33 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns bestämmelser om överklagande.
Beslut av Domstolsverket om att inte meddela rättelse eller om att inte lämna information som skall lämnas efter ansökan får överklagas. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. SFS 2009:887

SFS 2001:640

  • Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001, då förordningen (1994:90) om registerföring vid länsrätt med hjälp av automatisk databehandling skall upphöra att gälla.
  • Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att förordningen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.

SFS 2003:600

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2003.

SFS 2005:775

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2005.

SFS 2007:775

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2007.

SFS 2009:887

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.

SFS 2011:1459

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål enligt de författningar som avses i 5 § första stycket första strecksatsen i dess äldre lydelse.

SFS 2013:401

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

SFS 2015:729

Förordning 2001:640 upphävd genom SFS 2015:729