Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Åklagarförordning (2004:1265)

Allmänna bestämmelser

1 §

I åklagarväsendet ingår Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.
Grundläggande bestämmelser om vilka som är allmänna åklagare och om åklagarväsendet finns i rättegångsbalken. Ytterligare bestämmelser finns i förordningen (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten och i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten. SFS 2007:973

1A §

1 b §

Åklagarmyndigheten får, efter samråd med Ekobrottsmyndigheten, meddela de föreskrifter som behövs för att uppnå samordning, effektivitet, enhetlighet och följdriktighet i åklagarverksamheten.
Åklagarmyndigheten ska när den meddelar föreskrifter utgå från att Ekobrottsmyndigheten är en självständig myndighet under regeringen. SFS 2007:973

2 §

Riksåklagaren ansvarar för att Åklagarmyndigheten meddelar de föreskrifter, allmänna råd och övriga riktlinjer och anvisningar som behövs för att uppnå enhetlighet och följdriktighet vid åklagarnas rättstillämpning. SFS 2015:746

Allmänna behörighetsregler

Riksåklagaren, vice riksåklagaren och biträdande åklagare

3 §

Bestämmelser om riksåklagarens och vice riksåklagarens uppgifter som åklagare finns i rättegångsbalken.
Riksåklagaren utför åklagaruppgifter i mål som hör under allmänt åtal, dock inte i mål om brott som i tjänsten begåtts av statsråd, justitieråd, justitieombudsman, justitiekanslern eller den som utövar riksåklagarens tjänst. SFS 2010:1808

4 §

Riksåklagaren får förordna biträdande åklagare vid riksåklagarens kansli. Dessa åklagare får i den omfattning som riksåklagaren bestämmer utföra de åklagaruppgifter som riksåklagaren får utföra. De får dock inte väcka eller fullfölja åtal i Högsta domstolen. Biträdande åklagare får heller inte fatta beslut på riksåklagarens vägnar i ärenden som är av principiellt intresse eller av större vikt eller som av någon annan anledning bör avgöras av riksåklagaren. SFS 2007:973

5 §

Åklagares geografiska behörighet

6 §

Åklagare inom åklagarväsendet får utföra åklagaruppgifter i hela landet. SFS 2007:973

Assistentåklagare och extra åklagare

7 §

Vid Åklagarmyndigheten finns det assistentåklagare som genomgår grundläggande åklagarutbildning. Dessa åklagare får utföra de åklagaruppgifter som skall utföras av kammaråklagare om inte Åklagarmyndigheten bestämmer annat. Assistentåklagare får dock inte tilldelas arbetsuppgifter som kräver särskild erfarenhet. De får inte heller tilldelas arbetsuppgifter i större omfattning än som är förenligt med den utbildning som de genomgår.

8 §

Åklagarmyndigheten får förordna extra åklagare att utföra uppgifter som skall utföras av åklagare vid myndigheten. Detsamma gäller Ekobrottsmyndigheten i fråga om åklagaruppgifter vid myndigheten.

9 §

Särskilda behörighetsregler

11 §

Endast riksåklagaren, vice riksåklagaren, överåklagare, vice överåklagare, chefsåklagare och vice chefsåklagare får
 • 1. utföra åklagarens uppgifter i fråga om bevistalan, och
 • 2. handlägga frågor om ansvar för brott enligt förordningen (2014:1106) om handläggningen av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare.
I fall som avses i första stycket 2 får dock andra åklagare vidta sådana åtgärder som inte utan fara kan skjutas upp. SFS 2014:1166

Delegation till andra arbetstagare än åklagare

11 a §

Överåklagare och chefsåklagare, som är kammarchef, får förordna arbetstagare som inte är åklagare, men som har tillräcklig erfarenhet att på eget ansvar
 • 1. efter beslut av åklagare i varje särskilt fall hämta in yttranden som krävs i ärenden som rör straffvarning och åtalsunderlåtelse,
 • 2. underteckna och expediera underrättelser och meddelanden,
 • 3. fullgöra åklagares eller myndighetens underrättelseskyldighet med undantag för underrättelser enligt
 • a) 18 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
 • b) 1 § förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, och
 • c) 3 och 4 §§ förordningen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål,
 • 4. hämta in sådana upplysningar som avses i 3 och 5 §§ förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
 • 5. efter beslut av åklagare i varje särskilt fall hämta in yttranden som avses i 1 § lagen (1990:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m.,
 • 6. underteckna och expediera kallelser och förelägganden, och
 • 7. utföra andra arbetsuppgifter vid handläggningen av mål eller ärenden som inte enligt lag eller annan författning måste utföras av åklagare.
SFS 2015:90

Skyldighet att utföra uppdrag

12 §

En allmän åklagare är skyldig att ta emot uppdrag att väcka och utföra åtal som beslutas av justitiekanslern eller en justitieombudsman samt i övrigt lämna den hjälp som de begär. SFS 2007:973

Jour och beredskap

13 §

Åklagarmyndigheten delar, efter samråd med Ekobrottsmyndigheten, in myndigheternas åklagare för jour- och beredskapstjänstgöring.
Assistentåklagare får inte delas in för sådan tjänstgöring. SFS 2007:973

14 §

Anställning och utbildning

15 §

16 §

Endast den som är eller har varit anställd som kammaråklagare får anställas som chefsåklagare och vice chefsåklagare. Detsamma gäller vid anställning som kammaråklagare i annat fall än som avses i 20 §.

17 §

Den som har avlagt juristexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller motsvarande äldre examen och förvärvat notariemeritering får antas som åklagaraspirant.
Med svensk juristexamen jämställs fullbordad juristutbildning som till övervägande del har ägt rum i Danmark, Finland, Island eller Norge. Om denna utbildning är mer än ett år kortare än den svenska utbildningen, skall sökanden genomgå kompletteringsutbildning som avslutas med ett kunskapsprov. SFS 2007:387

18 §

19 §

Utbildningen för åklagaraspiranter skall omfatta minst nio och högst tolv månaders provtjänstgöring. Åklagarmyndigheten beslutar vid provtjänstgöringens slut om åklagaraspiranten skall anställas som assistentåklagare.

20 §

Utbildningen för assistentåklagare skall omfatta två års tjänstgöring som sådan åklagare. Åklagarmyndigheten beslutar vid utbildningstidens slut om assistentåklagaren skall anställas som kammaråklagare.

21 §

Åklagarmyndigheten får medge undantag från de behörighetskrav som gäller för chefsåklagare, vice chefsåklagare, kammaråklagare och assistentåklagare utom i fråga om kraven på juristexamen eller motsvarande äldre examen och notariemeritering. SFS 2007:387

22 §

23 §

Överklagande

24 §

Riksåklagarens beslut i brottmålsfrågor får inte överklagas.

25 §


SFS 2004:1265

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005, då åklagarförordningen (1996:205) upphör att gälla.
2. Bestämmelserna i 28 och 29 §§ i den upphävda förordningen gäller fortfarande för överklagande av beslut som en åklagarmyndighet respektive Ekobrottsmyndigheten har meddelat före den 1 januari 2005. Vad som där sägs om Riksåklagaren skall då i stället gälla Åklagarmyndigheten.

SFS 2005:669

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

SFS 2006:1410

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut i sådana anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2007:387

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

SFS 2007:973

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

SFS 2010:72

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

SFS 2010:1808

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

SFS 2012:168

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

SFS 2012:473

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

SFS 2014:1166

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

SFS 2015:90

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

SFS 2015:746

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.