Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:83 Utkom från trycket den 7 mars 2006Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 16 februari 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:33, bet. 2005/06:JuU9, rskr. 2005/06:146. föreskrivs att 7 kap. 9 § och 48 kap. 20 § samt rubriken till 7 kap. rättegångsbalken skall ha följande lydelse.7 kap. Om åklagare och om jäv mot anställda inom polisväsendet m.fl.Senaste lydelse 2001:280. 9 §9 § Senaste lydelse 2001:280.Det som anges i 6 § om åklagare tillämpas även på anställda inom polisväsendet eller vid Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen som har att vidta åtgärd eller meddela beslut enligt denna balk. En fråga om jäv prövas av respektive myndighet.48 kap.20 §20 § Senaste lydelse 1974:573.Föreläggande av ordningsbot får utfärdas även av åklagare, tulltjänsteman eller kustbevakningstjänsteman. De bestämmelser i detta kapitel som gäller polisman skall gälla även annan som får utfärda föreläggande av ordningsbot.Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMMonika Sörbom(Justitiedepartementet)