Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:459 Utkom från trycket den 14 juni 2006Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 1 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309. föreskrivs att 42 kap. 6 och 17 §§ rättegångsbalken skall ha följande lydelse.42 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2000:172.Utfärdas stämning, skall förberedelse i målet äga rum.Förberedelsen har till syfte att klarläggaparternas yrkanden och invändningar samt de omständigheter som parterna åberopar till grund för sin talan,i vad mån parterna är oense om åberopade sakförhållanden,vilka bevis som skall förebringas och vad som skall styrkas med varje bevis,om ytterligare utredning eller andra åtgärder behövs före målets avgörande ochom det finns förutsättningar för förlikning eller annan samförståndslösning.Rätten skall driva förberedelsen med inriktning på ett snabbt avgörande av målet. Så snart det lämpligen kan ske bör rätten höra parterna angående målets handläggning och, om det inte på grund av målets beskaffenhet eller av något annat särskilt skäl är obehövligt, upprätta en tidsplan för denna. 17 §17 § Senaste lydelse 1987:747.Rätten skall, om det är lämpligt med hänsyn till målets beskaffenhet och övriga omständigheter, verka för att parterna förliks eller på annat sätt uppnår en samförståndslösning.Om det i ett mål där förlikning om saken är tillåten med hänsyn till målets beskaffenhet är lämpligare att särskild medling äger rum, kan rätten förelägga parterna att inställa sig till ett förlikningssammanträde inför medlare som förordnas av rätten. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarJENS ORBACKMonika Sörbom(Justitiedepartementet)