Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 42 kap. 6 § rättegångsbalken i stället för dess lydelse enligt lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

42 kap.

42 kap. 6 §

Utfärdas stämning, skall förberedelse i målet äga rum.
Förberedelsen har till syfte att klarlägga
  • 1. parternas yrkanden och invändningar samt de omständigheter som parterna åberopar till grund för sin talan,
  • 2. i vad mån parterna är oense om åberopade sakförhållanden,
  • 3. vilka bevis som skall läggas fram och vad som skall styrkas med varje bevis,
  • 4. om ytterligare utredning eller andra åtgärder behövs före målets avgörande och
  • 5. om det finns förutsättningar för förlikning eller annan samförståndslösning.
Rätten skall driva förberedelsen med inriktning på ett snabbt avgörande av målet. Så snart det lämpligen kan ske bör rätten höra parterna angående målets handläggning.
Rätten skall upprätta en tidsplan för målets handläggning, om det inte på grund av målets beskaffenhet eller av något annat särskilt skäl är obehövligt. Parterna skall fortlöpande kontrollera att tidsplanen kan hållas såvitt gäller dem och deras bevisning. Om en part bedömer att tidsplanen inte kan hållas, skall detta genast anmälas till rätten. Om rätten bedömer att tidsplanen inte kan hållas, skall parterna underrättas om detta.
På regeringens vägnarJENS ORBACKMonika Sörbom(Justitiedepartementet)
Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309.