Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:902 Utkom från trycket den 26 juni 2006Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 14 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:194, bet. 2005/06:JuU38, rskr. 2005/06:300. föreskrivs att 33 kap. 9 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.33 kap.9 §9 § Senaste lydelse 2000:564.Rätten får vid behov låta översätta handlingar som kommer in till eller skickas ut från rätten.Rätten är skyldig att översätta en handling i brottmål eller de viktigaste delarna av den, om handlingen skall sändas till någon som vistas i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz och det finns anledning att anta att personen inte förstår språket i handlingen. Handlingen skall översättas till språket i den andra staten eller om myndigheten känner till att personen inte förstår detta språk, till ett annat språk som personen förstår.Den som biträtt med översättning har rätt till skälig ersättning, som betalas av staten.Första och tredje styckena skall tillämpas även i fråga om överföring från punktskrift till vanlig skrift eller omvänt. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMPer Hall(Justitiedepartementet)