Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ikraftträdande av lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken och viss följdlagstiftning;

Regeringen föreskriver att följande lagar skall träda i kraft den 1 november 2008:

1. lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken,

2. lagen (2005:684) om ändring i äktenskapsbalken,

3. lagen (2005:685) om ändring i föräldrabalken,

4. lagen (2005:686) om ändring i jordabalken,

5. lagen (2005:687) om ändring i miljöbalken,

6. lagen (2005:688) om ändring i brottsbalken,

7. lagen (2005:689) om ändring i utsökningsbalken,

8. lagen (2005:690) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,

9. lagen (2005:691) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

10. lagen (2005:692) om ändring i patentlagen (1967:837),

11. lagen (2005:693) om ändring i lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål,

12. lagen (2005:694) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.,

13. lagen (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),

14. lagen (2005:696) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister,

15. lagen (2005:697) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,

16. lagen (2005:698) om ändring i lagen (1976:839) om Statens vanämnd,

17. lagen (2005:700) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning,

18. lagen (2005:701) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden,

19. lagen (2005:702) om ändring i konkurrenslagen (1993:20),

20. lagen (2005:704) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt,

21. lagen (2005:705) om ändring i sjölagen (1994:1009),

22. lagen (2005:706) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450),

23. lagen (2005:707) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden,

24. lagen (2005:708) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, och

25. lagen (2006:556) om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548).

På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)