Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:156 Utkom från trycket den 22 april 2008Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 10 april 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148. föreskrivs att 2 kap. 2 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.2 kap.2 §2 § Senaste lydelse 1987:681. Hovrätt ska som första domstol ta upp mål om ansvar eller enskilt anspråk på grund av brott som i utövningen av tjänsten eller uppdraget har begåtts av domare i allmän underrätt.Hovrätt är i övrigt första domstol i mål, beträffande vilka detta föreskrivs i lag.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMonika Sörbom(Justitiedepartementet)