Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:795 Utkom från trycket den 21 oktober 2008Lag om ändring i lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 9 oktober 2008.Enligt riksdagens beslutBet. 2008/09:JuU2, rskr. 2008/09:1. föreskrivs att 49 kap. 13 § rättegångsbalken i stället för dess lydelse enligt lagen (2005:683) om ändring i nämnda balk ska ha följande lydelse.49 kap.13 §13 §För att hovrätten ska pröva tingsrättens dom i brottmål, såvitt avser annat än enskilt anspråk, krävs inte prövningstillstånd i andra fall än då den tilltalade genom domensom enda påföljd dömts till böter, ellerfrikänts från ansvar för brott för vilket det inte är föreskrivet svårare straff än fängelse i sex månader.Har tingsrätten i en dom i brottmål även prövat enskilt anspråk mot den tilltalade krävs inte prövningstillstånd i den delen, omett överklagande avser frågan om den tilltalade ska dömas för den åtalade gärning som det enskilda anspråket hänför sig till, ochprövningstillstånd meddelas i den frågan eller sådant prövningstillstånd inte krävs.Kravet på prövningstillstånd enligt första stycket gäller inte om domen överklagas av justitiekanslern eller en justitieombudsman.Det som sägs i första–tredje styckena gäller även beslut som får överklagas endast i samband med överklagande av dom.För att hovrätten i brottmål ska pröva tingsrättens slutliga beslut eller beslut som får överklagas särskilt krävs inte prövningstillstånd.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMonika Sörbom(Justitiedepartementet)