Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1093 Utkom från trycket den 9 december 2008Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Schweiz associering till Schengenregelverket;utfärdad den 1 december 2008.Regeringen föreskriver att följande lagar ska träda i kraft den 12 december 2008:lagen (2006:902) om ändring i rättegångsbalken,lagen (2006:903) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete,lagen (2006:904) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,lagen (2006:946) om ändring i utlänningslagen (2005:716), ochlagen (2006:945) om ändring i lagen (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohn Ahlberk(Justitiedepartementet)