Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:63 Utkom från trycket den 24 februari 2009Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 12 februari 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163. föreskrivs att 27 kap. 33 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.27 kap.33 §33 § Senaste lydelse 2007:981. Om det gäller sekretess enligt 2 kap. 1 eller 2 §, 5 kap. 1 § eller 9 kap. 17 § sekretesslagen (1980:100) för uppgifter som avses i 32 §, ska en underrättelse enligt 31 § skjutas upp till dess att sekretess inte längre gäller.Har det på grund av sekretess enligt första stycket inte kunnat lämnas någon underrättelse inom ett år från det att förundersökningen avslutades, får underrättelsen underlåtas.En underrättelse enligt 31 § ska inte lämnas, om förundersökningen angårbrott som avses i 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b § brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,brott som avses i 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,brott som avses i 18 kap. 1, 3, 4, 5 eller 6 § eller 19 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 eller 13 § brottsbalken,brott som avses i 3 eller 4 kap. brottsbalken, om brottet är av det slag som anges i 18 kap. 2 § eller 19 kap. 11 § samma balk,brott som avses i 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller 3 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, ellerförsök, förberedelse eller stämpling till brott som anges i 1–5 eller underlåtenhet att avslöja sådant brott, om gärningen är belagd med straff.Denna lag träder i kraft den 15 mars 2009.På regeringens vägnarBEATRICE ASKKatrin Hollunger Wågnert(Justitiedepartementet)