Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:305 Utkom från trycket den 28 april 2009Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);utfärdad den 2 april 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197. föreskrivs att 35 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska ha följande lydelse.35 §35 § Senaste lydelse 1999:98. Ett överklagande av kammarrättens beslut i ett mål som har väckts hos kammarrätten genom överklagande, underställning eller ansökan prövas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd.Meddelas inte prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast. En upplysning om detta ska tas in i Regeringsrättens beslut.Vad som sägs i första stycket gäller intetalan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för i mål om disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården, detaljhandeln med läkemedel eller djurens hälso- och sjukvård,talan som Justitiekanslern för i mål enligt kreditupplysningslagen (1973:1173), inkassolagen (1974:182) eller lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Danelius(Justitiedepartementet)