Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2009:774 Utkom från trycket den 7 juli 2009Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 25 juni 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290. föreskrivs att i 1 kap. 2 och 3 e §§ rättegångsbalkenSenaste lydelse av1 kap. 2 § 2002:9961 kap. 3 e § 2005:1059. ordet "länsrätt" ska bytas ut mot "förvaltningsrätt".Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKHelena Swenzén(Justitiedepartementet)