Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:363 Utkom från trycket den 1 juni 2010Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 20 maj 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255. föreskrivs att 28 kap. 12 a och 12 b §§ rättegångsbalken ska ha följande lydelse.28 kap.12 a §12 a § Senaste lydelse 2005:878. Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får göras på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, om syftet är att göra en DNA-analys av provet och registrera DNA-profilen i det DNA-register eller det utredningsregister som förs enligt polisdatalagen (2010:361).12 b §12 b § Senaste lydelse 2005:878. Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får göras på annan än den som skäligen kan misstänkas för ett brott, omsyftet är att genom en DNA-analys av provet underlätta identifiering vid utredning av ett brott på vilket fängelse kan följa, ochdet finns synnerlig anledning att anta att det är av betydelse för utredningen av brottet.Analysresultatet får inte jämföras med de DNA-profiler som finns registrerade i register över DNA-profiler som förs enligt polisdatalagen (2010:361) eller i övrigt användas för annat ändamål än det för vilket provet har tagits.Första stycket gäller inte den som är under 15 år.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.På regeringens vägnarBEATRICE ASKKatrin Hollunger Wågnert(Justitiedepartementet)