Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om förvaltningsprocesslagen (1971:291)2

dels att i 1, 33, 35 och 37 §§ samt i rubriken närmast före 35 § ordet "Regeringsrätten" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "Högsta förvaltningsdomstolen" i motsvarande form,

dels att 36 § ska ha följande lydelse.

36 §

3 Prövningstillstånd meddelas,
  • 1. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Högsta förvaltningsdomstolen eller
  • 2. om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.
Om prövningstillstånd meddelas i ett av två eller flera likartade mål, som samtidigt föreligger till bedömande, får prövningstillstånd meddelas även i övriga mål.
Prövningstillstånd får begränsas att gälla viss del av det beslut som den fullföljda talan avser.

SFS 2010:1400

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMHelena Swenzén(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.
Senaste lydelse av

1 § 2009:783

33 § 2009:783

35 § 2009:305

37 § 1999:934.

Senaste lydelse 1980:275.