Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2011:278) om underrättelse till Statens skolinspektion om domar i vissa brottmål

1 §

En domstol ska underrätta Statens skolinspektion om en dom genom vilken en lärare eller en förskollärare som är legitimerad enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen
  • 1. har dömts för brott som han eller hon har begått i eller i samband med sin yrkesutövning, eller
  • 2. i annat fall har dömts för brott enligt
  • a) 3 kap. 1, 2 eller 6 § brottsbalken,
  • b) 4 kap. 1 § brottsbalken,
  • c) 6 kap. brottsbalken,
  • d) 8 kap. 6 § brottsbalken, eller
  • e) 16 kap. 10 a § brottsbalken.
I fråga om brott som avses i första stycket 2 ska underrättelse lämnas endast om annan påföljd än böter har dömts ut.
Underrättelsen ska lämnas inom en vecka från det att domen meddelades. SFS 2013:829

SFS 2011:278

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

SFS 2013:829

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013.