Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:45 Utkom från trycket den 14 februari 2012Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 2 februari 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:10, bet. 2011/12:JuU9, rskr. 2011/12:120. föreskrivs att 23 kap. 4 a § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.23 kap.4 a §4 a § Senaste lydelse 1985:13. En förundersökning får vidare läggas nedom fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimligt förhållande till sakens betydelse och det dessutom kan antas att brottets straffvärde inte överstiger fängelse i tre månader, ellerom det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av bestämmelser om åtalsunderlåtelse i 20 kap. eller om särskild åtalsprövning samt något väsentligt allmänt eller enskilt intresse ej åsidosätts genom att förundersökningen läggs ned.Om förutsättningar för att lägga ned en förundersökning enligt första stycket föreligger redan innan en sådan har inletts, får det beslutas att förundersökning inte ska inledas.Beslut enligt denna paragraf meddelas av åklagare.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.På regeringens vägnarBEATRICE ASKKatrin Hollunger Wågnert(Justitiedepartementet)