Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:126 Utkom från trycket den 3 april 2012Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 22 mars 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:46, bet. 2011/12:JuU28, rskr. 2011/12:165. föreskrivs att 27 kap. 25 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.27 kap.25 §25 § Senaste lydelse 2003:391. Har rätten lämnat tillstånd till hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning, får de tekniska hjälpmedel som behövs för avlyssningen eller övervakningen användas.I 6 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation finns bestämmelser om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning som gäller för den som driver verksamhet som avses i den lagen.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.På regeringens vägnarBEATRICE ASKKatrin Hollunger Wågnert(Justitiedepartementet)