Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:449 Utkom från trycket den 25 juni 2012Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);utfärdad den 14 juni 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:110, bet. 2011/12:CU25, rskr. 2011/12:220. föreskrivs att 2 a § rättshjälpslagen (1996:1619) ska ha följande lydelse.2 a §2 a § Senaste lydelse 2011:605. Rättshjälp ska beviljas under de förutsättningar som anges i artikel 46 i rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighetEUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004). eller i artikel 15 i Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmarEUT L 192, 22.7.2011, s. 51 (Celex 22011A0722)., om den rättssökande behöver juridiskt biträde och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. I ett sådant fall tillämpas inte 2 och 6–9 §§, 11 § 2 och 23–25 §§.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarBEATRICE ASKPer Lennerbrant(Justitiedepartementet)