Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:565) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

Utkom från trycket den 11 september 2012
utfärdad den 30 augusti 2012.

Allmän bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder.

De termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen.

Det inledande förfarandet

2 §

Om en nordisk arresteringsorder har skickats till en åklagare som inte är behörig att handlägga ärendet, ska den lämnas över till en behörig åklagare. Den behöriga åklagaren ska underrätta den utfärdande myndigheten om åtgärden.

3 §

Den eftersökte ska underrättas om innehållet i den nordiska arresteringsordern så snart som möjligt efter att han eller hon har anträffats. Samtidigt ska han eller hon få skriftlig information om sin möjlighet att lämna sådant samtycke som avses i 3 kap. 5 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder, och om innebörden av ett sådant samtycke.

Den eftersökte ska vid samma tillfälle underrättas om att han eller hon kan ha rätt att utse en försvarare eller ett biträde i den stat som har utfärdat arresteringsordern. Om den eftersökte vill utöva en sådan rätt ska åklagaren omedelbart underrätta den utfärdande myndigheten om det.

SFS 2016:935

4 §

Om överlämnande begärs för en gärning på tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens områden, ska åklagaren samråda med och vid behov inhämta yttrande från Justitiekanslern.

Begäran om verkställighet i Sverige av en frihetsberövande påföljd

5 §

När den som eftersöks för verkställighet av en frihetsberövande påföljd är svensk medborgare eller vid tiden för gärningen stadigvarande har vistats i Sverige sedan minst två år, ska åklagaren, eller på uppdrag av åklagaren den polisman som biträder vid utredningen, fråga den eftersökte om han eller hon begär att påföljden ska verkställas i Sverige.

Den eftersökte ska upplysas om innebörden av att påföljden verkställs i Sverige.

En begäran om att påföljden ska verkställas i Sverige ska lämnas skriftligen enligt formulär som fastställs av riksåklagaren.

6 §

Om den eftersökte begär att påföljden ska verkställas i Sverige, ska åklagaren omedelbart underrätta den utfärdande myndigheten om den eftersöktes begäran.

Åklagaren ska underrätta Kriminalvården om den eftersöktes begäran att påföljden ska verkställas i Sverige.

Om rätten med stöd av 2 kap. 6 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder har avslagit en begäran om överlämnande, ska åklagaren omedelbart underrätta Kriminalvården.

SFS 2015:112

7 §

[Upphävd g. F (2015:112).]

SFS 2015:112

8 §

[Upphävd g. F (2015:112).]

SFS 2015:112

9 §

[Upphävd g. F (2015:112).]

SFS 2015:112

Samtycke och medgivande

10 §

Samtycke och medgivande som avses i 3 kap. 5 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder lämnas till åklagaren. Återkallelse av lämnat samtycke eller medgivande lämnas till åklagare eller till en polisman.

Samtycket och medgivandet samt återkallelse av sådant samtycke eller medgivande ska antecknas på ett formulär som fastställs av riksåklagaren. Formuläret för samtycke och medgivande ska om möjligt vara skrivet på det språk som normalt används av den eftersökte. Om ett annat språk används ska det antecknas på handlingen vilka åtgärder som har vidtagits för att kontrollera att den eftersökte har förstått innebörden av samtycket och medgivandet.

Åklagaren ska i samband med att ett beslut om överlämnande verkställs underrätta den utfärdande myndigheten om att den som överlämnas har lämnat ett sådant samtycke och medgivande som avses i första stycket.

Begäran om rättens prövning av ett beslut om anhållande

11 §

En begäran om rättens prövning av ett beslut om anhållande som avses i 3 kap. 7 § andra stycket lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder lämnas skriftligen enligt formulär som fastställs av riksåklagaren. Begäran lämnas till åklagare eller till en polisman. Om begäran lämnas till en polisman ska polismannen omedelbart underrätta åklagaren.

Underrättelse när tidsfristerna överskridits

12 §

Åklagaren ska underrätta den utfärdande myndigheten om frågan om överlämnande inte har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut inom

  1. trettio dagar från det att den eftersökte gripits eller, när något gripande i ärendet inte har skett, trettio dagar från det att den eftersökte har underrättats om innehållet i den nordiska arresteringsordern, eller

  2. tre dagar från det att den eftersökte har lämnat samtycke till överlämnande.

Förklaring om att avstå från överklagande

Rubriken införd g. SFS2019-0104

12 a §

I fråga om information om och dokumentation av en sådan förklaring som avses i 5 kap. 3 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder ska 11–13 §§ strafftidsförordningen (2019:95) tillämpas.

När Kriminalvården eller Polismyndigheten har tagit emot en sådan förklaring, ska myndigheten omedelbart underrätta åklagaren.

SFS 2019:104

Underrättelse om ett beslut i fråga om överlämnande

13 §

När frågan om överlämnande är avgjord genom ett lagakraftvunnet beslut, ska åklagaren omedelbart underrätta Polismyndigheten och den utfärdande myndigheten om beslutet. Om beslutet innebär att överlämnande beviljas, ska det av underrättelsen framgå när beslutet senast ska verkställas.

Åklagaren ska så snart som möjligt sända en kopia av beslutet till den utfärdande myndigheten.

SFS 2014:1187

Verkställighet av ett beslut om överlämnande och efterföljande underrättelser

14 §

Åklagaren ansvarar för att ett beslut om överlämnande verkställs i rätt tid.

Polismyndigheten ska underrätta åklagaren när beslutet har verkställts.

Polismyndigheten ska omedelbart underrätta åklagaren om överlämnandet inte har kunnat ske i rätt tid.

15 §

Åklagaren ska underrätta den utfärdande myndigheten om frihetsberövanden som har ägt rum i Sverige med anledning av en nordisk arresteringsorder.

16 §

Har verkställigheten av ett beslut om överlämnande skjutits upp med stöd av 5 kap. 1 § andra stycket 1 lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder för att den som ska överlämnas avtjänar en frihetsberövande påföljd, ska den myndighet som ansvarar för verkställigheten av påföljden underrätta åklagaren i god tid innan frigivning sker.

17 §

När överlämnande beviljats med ett sådant villkor om återförande som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder, ska åklagaren underrätta den utfärdande myndigheten om att myndigheten ska kontakta åklagaren när återförandet kan äga rum. Om den överlämnade personen återförs för att avtjäna en frihetsberövande påföljd i Sverige, ska åklagaren underrätta den ansvariga myndigheten i Sverige.

18 §

Bestämmelserna i denna förordning gäller i tillämpliga delar i ärenden om utvidgat överlämnande enligt 5 kap. 7 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder.

Återförande till en annan nordisk stat

19 §

Ska någon i ett fall som sägs i 7 kap. 1 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder återföras till en annan nordisk stat, ska åklagaren underrätta Polismyndigheten om när personen kan återföras.

SFS 2014:1187

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:565

Denna förordning träder i kraft d. 16 okt. 2012.

SFS 2014:264

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2014.

SFS 2014:1187

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:112

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden om överförande av straffverkställighet som har inletts före ikraftträdandet.

SFS 2016:935

Denna förordning träder i kraft d. 27 nov. 2016.

SFS 2019:104

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2019.