Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:81 Utkom från trycket den 12 mars 2013Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 28 februari 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154. föreskrivs att 1 kap. 2 § och 4 kap. 10 a § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.1 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2009:774. I en tingsrätt ska det finnas en lagman.Om regeringen inte bestämmer något annat ska det i en tingsrätt även finnas en eller flera rådmän. I de tingsrätter som regeringen bestämmer ska det också finnas en eller flera chefsrådmän.Lagmän, chefsrådmän och rådmän ska vara lagfarna.En tingsrätt får vara indelad i avdelningar. Chef för en avdelning är lagmannen eller en chefsrådman.Vid en tingsrätt ska det finnas ett kansli, som hålls öppet för allmänheten på bestämda tider.4 kap.10 a §10 a § Senaste lydelse 1988:1260. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar för viss tid dem som ska tjänstgöra som ekonomiska experter enligt 1 kap. 8 § och 2 kap. 4 a §.Om det medan en ekonomisk expert deltar i behandlingen av ett mål inträffar en omständighet som medför att förordnandet upphör att gälla, ska förordnandet ändå gälla i det pågående målet.Den som ska tjänstgöra som ekonomisk expert ska vara svensk medborgare och får inte vara underårig eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMPer Lennerbrant(Justitiedepartementet)