Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:249 Utkom från trycket den 7 maj 2014Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 16 april 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:77, bet. 2013/14:JuU20, rskr. 2013/14:210. föreskrivs att 18 kap. 8 a § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.18 kap.8 a §8 a § Senaste lydelse 2000:172. I mål där 1 kap. 3 d § första stycket tillämpas gäller följande i stället för bestämmelserna i 8 §.Ersättning för rättegångskostnad får inte avse annat än kostnad förrättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle för varje instans och med ett belopp som motsvarar högst den ersättning som betalas för rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) under en timme,ansökningsavgift eller tilläggsavgift,resa och uppehälle för en part eller ställföreträdare i samband med sammanträde eller, om personlig inställelse inte föreskrivits, resa och uppehälle för ombud,vittnesbevisning,översättning av handlingar.Om en part har handlat så att 3 eller 6 § är tillämplig, får dock ersättning till motparten avse dennes samtliga kostnader enligt 8 §.Ersättning lämnas endast i den utsträckning kostnaden skäligen behövts för att ta tillvara partens rätt.Ersättning som anges i andra stycket 3 lämnas enligt bestämmelser som regeringen meddelar.Om målet till en början har handlagts i annan ordning än som gäller för mål som avses i denna paragraf, lämnas ersättning för kostnad som avser den tidigare handläggningen enligt de kostnadsregler som gäller för denna.Om ett mål om betalningsföreläggande eller handräckning har överlämnats till en tingsrätt får, om målet därefter avgörs genom tredskodom mot svaranden, ersättning även avse skälig kostnad för högst en rättegångsskrift eller inställelse vid högst ett sammanträde inför rätten. Sådan ytterligare ersättning lämnas, om inte särskilda skäl leder till en annan bedömning, med ett belopp som motsvarar högst hälften av den ersättning som betalas för rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) under en timme.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnna Avenberg(Justitiedepartementet)