Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 1 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 1 §

2 Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller, om omständigheterna är försvårande, på livstid.

SFS 2014:274

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKClara Ahlqvist(Justitiedepartementet)
Prop. 2013/14:194, bet. 2013/14:JuU28, rskr. 2013/14:223.
Senaste lydelse 2009:396.