Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (2014:414) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

1 §

Denna lag gäller för beredningen av ärenden om nominering av domare och generaladvokater i Europeiska unionens domstol och av domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

2 §

Ärenden enligt 1 § ska beredas enligt lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.
Bestämmelsen i 8 § i den lagen ska dock inte tillämpas.

3 §

Om en domare som tjänstgör vid Europeiska unionens domstol ställer sig till förfogande för fortsatt tjänstgöring, får han eller hon nomineras utan att ärendet har beretts enligt 2 §.

4 §

Regeringen ska utse en person med särskilda kunskaper om arbetet i den domstol ärendet avser som ska närvara och få yttra sig i Domarnämnden.
Regeringen får överlåta åt Regeringskansliet att utse den person som avses i första stycket.

SFS 2014:414

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.
2. Lagen ska inte tillämpas på ärenden som påbörjats före ikraftträdandet.