Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:933 Utkom från trycket den 8 juli 2014Lag om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet;utfärdad den 26 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380. föreskrivs i fråga om lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighetSenaste lydelse av lagens rubrik 2012:451 (jfr 2014:329). dels att 4 § ska upphöra att gälla, dels att 3, 7, 8 och 11 §§ ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2012:451 (jfr 2014:329). En ansökan om att ett utländskt avgörande ska erkännas eller förklaras verkställbart enligt underhållsförordningen eller 2007 års Haagkonvention görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.7 §7 § Senaste lydelse 2012:451 (jfr 2014:329). Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort. En ansökan om ändring av ett beslut med anledning av en ansökan som avses i 3 § görs till den tingsrätt som har meddelat beslutet.En ansökan om ändring enligt underhållsförordningen som görs av den som har ansökt om erkännande eller verkställbarhet ska ha kommit in till tingsrätten inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades. I artikel 23.6 i 2007 års Haagkonvention finns en bestämmelse om inom vilken tid en ansökan om ändring ska göras.8 §8 § Senaste lydelse 2012:451 (jfr 2014:329). Vid handläggning i domstol av ett ärende om erkännande eller verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte något annat följer av underhållsförordningen eller 2007 års Haagkonvention.11 §11 § Senaste lydelse 2012:451 (jfr 2014:329). Om tingsrätten bifaller en ansökan om verkställbarhetsförklaring enligt underhållsförordningen som avses i 3 §, ska tingsrättens beslut anses innefatta ett beslut om kvarstad eller om någon annan åtgärd som avses i 15 kap. rättegångsbalken.1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.På regeringens vägnarELISABETH SVANTESSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)