Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2014:1085) om rättsväsendets informationshantering

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller vissa bestämmelser om hantering av information med hjälp av automatiserad behandling mellan myndigheter inom rättsväsendet i samband med brottsutredning eller brottmålsförfarande.

Överföring av uppgifter

2 §

När Polismyndigheten lämnar information om anmälda brott eller slutligt utredningsmaterial till åklagaren, ska Polismyndigheten se till att uppgifter om brott eller brottsmisstanke och om misstänkt, målsägande och andra berörda personer överförs med hjälp av automatiserad behandling. Uppgifterna ska överföras i ett sådant format att de kan användas med hjälp av automatiserad behandling i åklagarverksamheten och användas för automatiserad uppföljning och statistik.

3 §

När en åklagare enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet har anlitat biträde för att verkställa en förundersökning och Skatteverket lämnar slutligt utredningsmaterial till åklagaren, ska Skatteverket se till att uppgifter om brott eller brottsmisstanke och om misstänkt, målsägande och andra berörda personer överförs med hjälp av automatiserad behandling. Uppgifterna ska överföras i ett sådant format att de kan användas med hjälp av automatiserad behandling i åklagarverksamheten och användas för automatiserad uppföljning och statistik. SFS 2017:460

4 §

När en åklagare ger in ansökan om stämning till domstolen, ska Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten se till att uppgifter om brottslig gärning och om tilltalad, målsägande och andra berörda personer överförs med hjälp av automatiserad behandling. Uppgifterna ska överföras i ett sådant format att de kan användas med hjälp av automatiserad behandling i domstolens rättsskipande och rättsvårdande verksamhet och användas för automatiserad uppföljning och statistik.

5 §

Om överföring vid något enskilt tillfälle inte kan ske med hjälp av automatiserad behandling i enlighet med 2–4 §§, får informationshanteringen ske på annat sätt.

Tjänster med enhetliga termer

6 §

Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling tillhandahålla en tjänst för att förse myndigheter inom rättsväsendet med enhetliga termer för den information som hanteras mellan myndigheterna i samband med brottsutredning eller brottmålsförfarande. Tjänsten ska innefatta typ av
  • – aktörer och kontaktuppgifter,
  • – beslut och avgöranden,
  • – dokument och sammanställningar,
  • – personutredningar,
  • – frihetsberövanden,
  • – påföljder och övriga förordnanden och hänvisning till lagrum,
  • – uppgifter om status i brottsutredning eller brottmålsförfarande,
  • – organisatoriska indelningar för rättsväsendets myndigheter, och
  • – geografiska indelningar i kommun, län eller land.
Tjänsten ska inte innehålla personuppgifter.

7 §

Åklagarmyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling tillhandahålla en tjänst för att förse myndigheter inom rättsväsendet med enhetliga termer för de uppgifter om straffbud i Svensk författningssamling som hanteras mellan myndigheterna i samband med brottsutredning eller brottmålsförfarande.
Tjänsten ska inte innehålla personuppgifter.

SFS 2014:1085

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

SFS 2017:460

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.