Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:79 Utkom från trycket den 10 mars 2015Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 26 februari 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102. föreskrivs att 36 kap. 1 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.36 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2001:235. Var och en, som inte är part i målet, får höras som vittne. I brottmål får dock målsäganden inte vittna, även om han eller hon inte för talan.I brottmål får vittnesförhör inte heller äga rum med någon som har åtalats för medverkan till den gärning förhöret gäller eller för någon annan gärning som har omedelbart samband med den gärningen.Vad som sägs i andra stycket om den som har åtalats ska också gälla den som för gärning som där avsesär skäligen misstänkt och har underrättats om misstanken enligt 23 kap. 18 §,har meddelats strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot, ellertill följd av beslut enligt bestämmelser om åtalsunderlåtelse, straffvarning eller särskild åtalsprövning inte har åtalats.Ska någon som avses i andra eller tredje stycket höras i en rättegång som inte avser åtal mot honom eller henne, gäller i fråga om kallelse till förhandling och påföljd för utevaro från förhandlingen samt i fråga om förhöret vad som sägs om tilltalade i 31 kap. 4 §, 37 kap. 1 §, 45 kap. 15 § samt, med undantag för vad som sägs om häktning, 46 kap. 15 §. I fråga om rätt till ersättning för inställelse vid förhandling gäller 36 kap. 24 och 25 §§.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONCharlotte Kugelberg(Justitiedepartementet)