Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:445 Utkom från trycket den 7 juli 2015Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 25 juni 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260. föreskrivs att 7 kap. 9 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.7 kap.9 §9 § Senaste lydelse 2014:649. Det som anges i 6 § om åklagare tillämpas även på anställda vid Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen och andra anställda än åklagare vid Ekobrottsmyndigheten som har att vidta åtgärd eller meddela beslut i brottsbekämpande verksamhet. En fråga om jäv prövas av respektive myndighet.Bestämmelser om jäv för anställda vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen finns i 7 § polislagen (1984:387).Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.På regeringens vägnarANDERS YGEMANSusanne Södersten(Justitiedepartementet)