Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Åklagardataförordning (2015:575) Denna förordning upphör enligt F (2018:1738) att gälla den 1 januari 2019.Utkom från trycket den 13 oktober 2015utfärdad den 1 oktober 2015.Kommentaren genomgången per 1 juli 20181 §1 §I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av åklagardatalagen (2015:433). Begrepp och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen. Tillgången till personuppgifter2 §2 §Åklagarmyndigheten får, efter att ha gett Ekobrottsmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter för personer som är verksamma inom åklagarväsendet. För tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter ska det särskilt beaktas att det, utöver behovet av uppgifterna, ställs krav på utbildning och erfarenhet. 3 §3 §Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ansvarar för att det inom den egna myndigheten finns rutiner för tilldelning, förändring, borttagning och regelbunden uppföljning av behörigheter för åtkomst till personuppgifter. Utlämnande av personuppgifter4 §4 §Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten får lämna uppgifter om juridiska personer till Skatteverket om uppgifterna behövs där för brottsbekämpande verksamhet. 5 §5 § Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten får, om det är förenligt med svenska intressen, lämna personuppgifter som behandlas enligt 2 kap. 5 § åklagardatalagen (2015:433) till en utländsk myndighet, ett EU-organ eller en mellanfolklig organisation, om det behövs för att mottagaren av uppgifterna ska kunna förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller beivra brott.Elektroniskt utlämnande av personuppgifter6 §6 § Åklagarmyndigheten får, efter att ha gett Ekobrottsmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om omfattningen av direktåtkomst och om vad som krävs i fråga om behörighet och säkerhet för att direktåtkomst till uppgifter ska kunna medges de myndigheter som anges i 3 kap. 8 § åklagardatalagen (2015:433). Direktåtkomst till uppgifterna får inte medges innan den myndighet som beslutar om direktåtkomst har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller uppställda krav på behörighet och säkerhet.7 §7 § Begränsningen i 2 kap. 16 § åklagardatalagen (2015:433) gäller inte för de myndigheter som får ha direktåtkomst enligt 3 kap. 8 § samma lag i fråga om personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga.8 §8 § Om det inte är olämpligt, får fler personuppgifter än vad som anges i 2 kap. 16 § åklagardatalagen (2015:433) lämnas ut på medium för automatiserad behandling till:allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar,en konkursförvaltare,Justitiekanslern,Brottsförebyggande rådet,en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde eller den som kan jämställas med en sådan, ochen utländsk myndighet, ett EU-organ eller en mellanfolklig organisation, om uppgifterna behövs för dess brottsbekämpande verksamhet.Uppgifter får inte lämnas ut på medium för automatiserad behandling om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften kan komma att behandlas i strid med personuppgiftslagen (1998:204).Bevarande och gallringDigital arkivering9 §9 § När Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten arkiverar uppgifter och handlingar digitalt ska de arkiverade uppgifterna och handlingarna avskiljas från myndighetens operativa verksamhet. Åtkomsten till arkiverade uppgifter och handlingar ska begränsas till särskilt angivna tjänstemän. Åklagarmyndigheten får, efter att ha gett Ekobrottsmyndigheten och Riksarkivet tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om digital arkivering.Undantag från gallring10 §10 § Riksarkivet får, efter att ha gett Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att uppgifter som ska gallras enligt 2 kap. 10 § tredje stycket åklagardatalagen (2015:433) får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.Övriga bestämmelser11 §11 §Åklagarmyndigheten får, efter att ha gett Ekobrottsmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av åklagardatalagen (2015:433) och denna förordning.12 §12 §Innan Åklagarmyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning i frågor som berör särskilda risker för intrång i den personliga integriteten ska myndigheten ge Datainspektionen tillfälle att yttra sig. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2015:575 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.2. Genom förordningen upphävs förordningen (2006:937) om behandling av personuppgifter inom åklagarväsendet.