Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i rättegångsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 a § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 3 a §

2 Vid huvudförhandling i tvistemål ska tingsrätten bestå av tre lagfarna domare, om något annat inte är föreskrivet.
Rätten ska bestå av en lagfaren domare när huvudförhandlingen hålls i förenklad form.
I annat fall än som avses i andra stycket är rätten vid huvudförhandlingen domför med en lagfaren domare om det med hänsyn till målets omfattning och svårighetsgrad är tillräckligt att en domare sitter i rätten.
Om rätten består av tre lagfarna domare och någon av dessa får förhinder sedan huvudförhandlingen har påbörjats, är rätten domför med två lagfarna domare.

SFS 2016:244

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
På regeringens vägnarPETER HULTQVISTPer Lennerbrant(Justitiedepartementet)
Prop. 2015/16:56, bet. 2015/16:JuU3, rskr. 2015/16:153.
Senaste lydelse 1989:656.