Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:244 Utkom från trycket den 22 mars 2016Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 10 mars 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:56, bet. 2015/16:JuU3, rskr. 2015/16:153. föreskrivs att 1 kap. 3 a § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.1 kap.3 a §3 a § Senaste lydelse 1989:656. Vid huvudförhandling i tvistemål ska tingsrätten bestå av tre lagfarna domare, om något annat inte är föreskrivet.Rätten ska bestå av en lagfaren domare när huvudförhandlingen hålls i förenklad form.I annat fall än som avses i andra stycket är rätten vid huvudförhandlingen domför med en lagfaren domare om det med hänsyn till målets omfattning och svårighetsgrad är tillräckligt att en domare sitter i rätten.Om rätten består av tre lagfarna domare och någon av dessa får förhinder sedan huvudförhandlingen har påbörjats, är rätten domför med två lagfarna domare.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTPer Lennerbrant(Justitiedepartementet)