Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:502 Utkom från trycket den 3 juni 2016Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 26 maj 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:144, bet. 2015/16:KU22, rskr. 2015/16:237. föreskrivs att 5 kap. 5 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.5 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2009:401. Överläggning till dom eller beslut ska hållas inom stängda dörrar, om rätten inte finner att det kan ske offentligt. Hålls överläggning inom stängda dörrar, får, förutom rättens ledamöter, närvara endast sådan rättens tjänsteman som har att ta befattning med målet. När det finns särskilda skäl får rätten tillåta även annan att närvara vid sådan överläggning.Avkunnande av dom eller beslut ska ske offentligt. I den utsträckning domen eller beslutet innehåller uppgift som omfattas av beslut om sekretess enligt 43 kap. 8 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska dock avkunnandet ske inom stängda dörrar.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2016.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONPer Lennerbrant(Justitiedepartementet)