Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:435 Utkom från trycket den 7 juni 2017Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 24 maj 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:165, bet. 2016/17:JuU29, rskr. 2016/17:274. föreskrivs att 28 kap. 12 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.28 kap.12 §12 § Senaste lydelse 2016:546. Den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, får kroppsbesiktigasför de ändamål som anges i 11 §,enligt bestämmelserna i 12 a §, ellerför utredning om hans eller hennes ålder, om den har betydelse för om påföljd får dömas ut eller betydelse för påföljdsfrågan i övrigt.I den omfattning och för det ändamål som anges i 12 b § får även en annan person än den som skäligen kan misstänkas för ett brott kroppsbesiktigas.Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.På regeringens vägnarANDERS YGEMANFrida Göranson(Justitiedepartementet)