Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i rättegångsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 28 kap. 12 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

28 kap.

28 kap. 12 §

2 Den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, får kroppsbesiktigas
  • 1. för de ändamål som anges i 11 §,
  • 2. enligt bestämmelserna i 12 a §, eller
  • 3. för utredning om hans eller hennes ålder, om den har betydelse för om påföljd får dömas ut eller betydelse för påföljdsfrågan i övrigt.
I den omfattning och för det ändamål som anges i 12 b § får även en annan person än den som skäligen kan misstänkas för ett brott kroppsbesiktigas.
Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada.

SFS 2017:435

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
På regeringens vägnarANDERS YGEMANFrida Göranson(Justitiedepartementet)
Prop. 2016/17:165, bet. 2016/17:JuU29, rskr. 2016/17:274.
Senaste lydelse 2016:546.