Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:730 Utkom från trycket den 4 juli 2017Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335. föreskrivs att 37 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska ha följande lydelse.37 §37 § Senaste lydelse 2010:1400. I mål där prövningstillstånd krävs får omständighet eller bevis, som klaganden åberopar först i Högsta förvaltningsdomstolen, beaktas endast om det finns särskilda skäl.Föreskrifter om hinder mot att beakta nya omständigheter i vissa mål finns i 13 kap. 7 § kommunallagen (2017:725).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJenny Kvarnholt(Justitiedepartementet)