Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska ha följande lydelse.

6 b §

2 Den myndighet som har meddelat det beslut som överklagas prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in för sent, ska det avvisas.
Överklagandet ska dock inte avvisas om förseningen beror på att myndigheten inte har lämnat klaganden en korrekt underrättelse om hur man överklagar. Överklagandet ska inte heller avvisas om det inom överklagandetiden har kommit in till den domstol som ska pröva överklagandet.
Om överklagandet inte avvisas enligt denna paragraf, ska den myndighet som har meddelat beslutet överlämna det och övriga handlingar i ärendet till den domstol som ska pröva överklagandet.

SFS 2017:901

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJenny Kvarnholt(Justitiedepartementet)
Prop. 2016/17:180, bet. 2017/18:KU2, rskr. 2017/18:2.
Senaste lydelse 2013:86.