Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i rättegångsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 46 kap. 15 a § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

46 kap.

46 kap. 15 a §

3 Kan saken utredas tillfredsställande, får målet avgöras trots att den tilltalade har inställt sig endast genom ombud eller har uteblivit, om
  • 1. det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, fängelse i högst sex månader, villkorlig dom eller skyddstillsyn eller sådana påföljder i förening,
  • 2. den tilltalade, sedan han eller hon har delgetts stämning, har avvikit eller håller sig undan på ett sådant sätt att han eller hon inte kan hämtas till huvudförhandlingen eller
  • 3. den tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning och hans eller hennes närvaro därför inte är nödvändig.
Första stycket 1 gäller också vid förverkande av villkorligt medgiven frihet från fängelse om det inte finns anledning att förverka en strafftid som, sammantagen med ett fängelsestraff som döms ut, överstiger sex månader. Ett beslut enligt 34 kap. 3 § brottsbalken ska likställas med de påföljder som anges i första stycket 1.
Rättegångsfrågor får avgöras trots att den tilltalade har uteblivit.

SFS 2018:120

Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAnneli Skoglund(Justitiedepartementet)
Prop. 2017/18:58, bet. 2017/18:JuU12, rskr. 2017/18:162.
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/343/EU av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden.
Senaste lydelse 2016:492. Ändringen innebär att tredje stycket tas bort.