Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:120 Utkom från trycket den 13 mars 2018Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 1 mars 2018.Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:58, bet. 2017/18:JuU12, rskr. 2017/18:162. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/343/EU av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden. att 46 kap. 15 a § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.46 kap.15 a §15 a § Senaste lydelse 2016:492. Ändringen innebär att tredje stycket tas bort. Kan saken utredas tillfredsställande, får målet avgöras trots att den tilltalade har inställt sig endast genom ombud eller har uteblivit, omdet inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, fängelse i högst sex månader, villkorlig dom eller skyddstillsyn eller sådana påföljder i förening,den tilltalade, sedan han eller hon har delgetts stämning, har avvikit eller håller sig undan på ett sådant sätt att han eller hon inte kan hämtas till huvudförhandlingen ellerden tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning och hans eller hennes närvaro därför inte är nödvändig.Första stycket 1 gäller också vid förverkande av villkorligt medgiven frihet från fängelse om det inte finns anledning att förverka en strafftid som, sammantagen med ett fängelsestraff som döms ut, överstiger sex månader. Ett beslut enligt 34 kap. 3 § brottsbalken ska likställas med de påföljder som anges i första stycket 1.Rättegångsfrågor får avgöras trots att den tilltalade har uteblivit.Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAnneli Skoglund(Justitiedepartementet)