Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:619 Publicerad den 1 juni 2018Lag om ändring i rättegångsbalkenUtfärdad den 25 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:177, bet. 2017/18:JuU29, rskr. 2017/18:302. föreskrivs att 23 kap. 5 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.23 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2012:659. Ska enligt 21 kap. 3 a eller 3 b § en offentlig försvarare utses för den misstänkte eller den tidigare tilltalade, ska undersökningsledaren göra anmälan om det hos rätten. Undersökningsledaren ska också göra anmälan hos rätten, om målsäganden begär att få ett målsägandebiträde eller om det annars finns anledning att förordna ett sådant biträde. Avser förundersökningen brott enligt 6 kap. brottsbalken, ska anmälan om målsägandebiträde göras omedelbart när förundersökningen har inletts eller återupptagits, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av sådant biträde.Om det inte pågår någon förundersökning ska anmälan enligt första stycket göras av åklagaren.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJenny Kvarnholt(Justitiedepartementet)