Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i rättegångsbalken

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 9 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

7 kap.

7 kap. 9 §

2 Det som anges i 6 § om åklagare tillämpas även på anställda vid Skatteverket eller Tullverket och andra anställda än åklagare vid Ekobrottsmyndigheten som har att vidta åtgärd eller meddela beslut i brottsbekämpande verksamhet. En fråga om jäv prövas av respektive myndighet.
Bestämmelser om jäv för anställda vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen finns i 7 § polislagen (1984:387). Bestämmelser om jäv för anställda vid Kustbevakningen finns i 2 kap. 2 § kustbevakningslagen (2019:32).

SFS 2019:33

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGAnneli Skoglund(Justitiedepartementet)
Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.
Senaste lydelse 2015:445.