Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:243 Publicerad den 14 maj 2019Lag om ändring i rättegångsbalkenUtfärdad den 9 maj 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:60, bet. 2018/19:JuU17, rskr. 2018/19:196. föreskrivs att 3 kap. 5 och 5 a §§ rättegångsbalken ska ha följande lydelse.3 kap.5 §5 § Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2009:344. Rätten ska, om inte något annat följer av andra eller fjärde stycket eller 5 a § andra stycket 1–3, bestå av minst fem ledamöter vid prövning av själva saken imål där prövningstillstånd har beviljats av Högsta domstolen,mål där Högsta domstolen är första domstolsinstans,mål där talan har väckts i hovrätt och överklagande har skett till Högsta domstolen,mål som har överklagats av Justitiekanslern eller av en justitieombudsman, ochärenden om resning, återställande av försutten tid eller klagan över domvilla, om prövningen inte är enkel.Om en framställning i ett mål där Högsta domstolen är första domstolsinstans inte innefattar laga skäl för talan eller det annars är uppenbart att talan är ogrundad, får rätten bestå av tre eller fyra ledamöter när dom i målet meddelas utan att stämning har utfärdats.När Högsta domstolen avger ett sådant yttrande som avses i 2 § lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden ska rätten bestå av minst tre ledamöter.Det som sägs i tredje stycket gäller också vid prövning av själva saken i ärenden enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott, om inte något annat följer av 5 a § andra stycket 4, och i ärenden enligt 34 § lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.5 a §5 a § Senaste lydelse 2009:344. I andra fall än sådana som avses i 5 § beslutar Högsta domstolen för varje mål eller ärende hur många ledamöter som ska ingå i rätten.Det som sägs i första stycket gäller även vid prövning avfrågor om beviljande av prövningstillstånd i hovrätt,frågor om återförvisning av mål till hovrätt,överklagande av hovrätts avvisningsbeslut som avses i 54 kap. 17 §, ochfrågor om tvångsmedel enligt 16 § femte stycket lagen (1957:668) om utlämning för brott.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAnneli Skoglund(Justitiedepartementet)