Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:300 Publicerad den 28 maj 2019Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)Utfärdad den 23 maj 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227. föreskrivs i fråga om förvaltningsprocesslagen (1971:291) dels att 16 och 38 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 38 a §, av följande lydelse.16 §16 § Senaste lydelse 2009:409. I fråga om offentlighet och ordning vid en muntlig förhandling gäller 5 kap. 1–5, 9–9 d och 12–15 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får rätten besluta att en förhandling ska hållas inom stängda dörrar, om det kan antas att det vid förhandlingen kommer att läggas fram en uppgift, för vilken det hos domstolen gäller sekretess som avses i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).38 §38 § Senaste lydelse 1991:298. Den som vid en muntlig förhandling stör förhandlingen eller bryter mot en föreskrift eller ett förbud som har meddelats med stöd av 16 §, jämfört med 5 kap. 9 eller 9 c § rättegångsbalken, döms till penningböter. Till samma straff döms den som muntligen inför rätten eller i en skrivelse till rätten uttalar sig otillbörligt.Första stycket ska tillämpas också i fråga om en sidosal som används i enlighet med vad som föreskrivs i 16 § och 5 kap. 12 eller 13 § rättegångsbalken.I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.38 a §38 a §Den som tar upp bild i strid med 16 § jämfört med 5 kap. 9 b § rättegångsbalken döms till böter eller fängelse i högst sex månader.Första stycket ska tillämpas också i fråga om en sidosal som används i enlighet med vad som föreskrivs i 16 § och 5 kap. 12 eller 13 § rättegångsbalken.I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAnneli Skoglund(Justitiedepartementet)