Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 § delgivningslagen (2010:1932) ska ha följande lydelse.

29 §

Särskild delgivning med juridisk person får användas av en myndighet om ett försök till vanlig delgivning eller förenklad delgivning har misslyckats i samma delgivningsärende eller ett sådant delgivningsförsök bedöms som utsiktslöst vid delgivning med
  • 1. aktiebolag som är registrerade i aktiebolagsregistret,
  • 2. ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och sambruksföreningar som är registrerade i föreningsregistret,
  • 3. handelsbolag, kommanditbolag, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är registrerade i handelsregistret,
  • 4. bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker som är registrerade i bankregistret,
  • 5. försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, tjänstepensionsaktiebolag och ömsesidiga tjänstepensionsbolag som är registrerade i försäkringsregistret,
  • 6. europabolag som är registrerade i europabolagsregistret, och
  • 7. europakooperativ som är registrerade i europakooperativsregistret.

SFS 2019:765

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONFrida Göranson(Justitiedepartementet)
Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.