Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:318 Publicerad den 21 maj 2020Lag om ändring i rättegångsbalkenUtfärdad den 20 maj 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:88, bet. 2019/20:JuU39, rskr. 2019/20:260. föreskrivs att 5 kap. 9 b § och 9 kap. 5 a § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.5 kap.9 b §9 b § Senaste lydelse 2019:298. Vid rättens sammanträden är det förbjudet att med tekniskt hjälpmedel ta upp bild i eller in i rättssalen, om inte något annat följer av lag.Förbudet hindrar inte att domstolen tar upp bild i rättssalen när domstolens överfallslarm har utlösts.Det är förbjudet att sprida bild som har tagits upp i strid med första stycket, om någon syns på bilden.9 kap.5 a §5 a § Senaste lydelse 2019:298. Den som tar upp eller sprider bild i strid med 5 kap. 9 b § döms till böter eller fängelse i högst sex månader.Första stycket ska tillämpas också i fråga om en sådan sidosal som avses i 5 kap. 12 eller 13 §.I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGFrida Göranson(Justitiedepartementet)