Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:728Publicerad den 10 juli 2020Lag om ändring i rättegångsbalkenUtfärdad den 9 juli 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:145, bet. 2019/20:JuU21, rskr. 2019/20:303. föreskrivs att det i rättegångsbalken ska införas en ny paragraf, 27 kap. 28 a §, av följande lydelse.27 kap.27 kap.28 a §28 a §Om rätten har meddelat tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, och tillståndet alltjämt gäller, får rätten pröva en ansökan eller anmälan om ytterligare tillstånd som avser samma person utan att utse ett offentligt ombud och utan att hålla sammanträde omansökan eller anmälan grundas på samma omständigheter men avser ett annat telefonnummer eller en annan adress eller en annan elektronisk kommunikationsutrustning än det tidigare tillståndet, ochett sammanträde skulle vara utan betydelse för rättens prövning av ansökan eller anmälan.Ett tillstånd enligt första stycket får inte avse någon annan tid än det tidigare tillståndet.När rätten har prövat en ansökan eller anmälan enligt första stycket ska ett offentligt ombud skyndsamt utses och underrättas om beslutet.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMarie Skåninger(Justitiedepartementet)