Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:1051 Publicerad den 2 december 2020Lag om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteterUtfärdad den 26 november 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:186, bet. 2020/21:JuU3, rskr. 2020/21:57. föreskrivs att 2 § lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter ska ha följande lydelse.2 §2 §Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet får endast avseen polisman eller en annan anställd vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen med uppgift att delta i spanings- eller utredningsverksamhet som gäller allvarlig brottslighet eller verksamhet för att förebygga sådan brottslighet, elleren anställd vid Försvarsmakten med uppgift att, i verksamhet enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, delta i sådant inhämtande av underrättelser som sker med särskilda metoder.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMaria Lindeberg(Justitiedepartementet)