Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörandeförordning (1977:827)

1 §

Kungörelse bör vara kortfattad och enkelt och klart skriven.

2 §

Myndigheten för press, radio och tv tillhandahåller berörda myndigheter sådana uppgifter om dagstidningars spridning som behövs för tillämpningen av 3 § lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. SFS 2015:639

3 §

Skall kungörande enligt 4 § lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. ske i lokal dagstidning, skall alltid prövas om det med hänsyn till informationsbehovet är påkallat att kungörelsen införs i samtliga lokala dagstidningar.
Innan beslut fattas om kungörande enligt 4 § nämnda lag, bör vid behov den för vars räkning kungörandet sker ges tillfälle att yttra sig. SFS 1983:1040

4 §

Skall kungörelse enligt författning anslås på myndighets anslagstavla, skall kungörelsen förses med uppgift om den dag då kungörelsen har anslagits.

5 §


SFS 1977:827

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1978.

SFS 2015:303

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

SFS 2015:639

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.