Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2000/396/EG, EKSG, Euratom: Rådets beslut av den 5 juni 2000 om antagande av rådets arbetsordningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 149 , 23/06/2000 s. 0021 - 0035Rådets beslut

av den 5 juni 2000

om antagande av rådets arbetsordning

(2000/396/EG, EKSG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 207.3 första stycket i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, särskilt artikel 30.3 i detta, och

med beaktande av Fördraget om Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 121.3 i detta,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Rådets arbetsordning av den 31 maj 1999 (1999/385/EG, EKSG, Euratom)(1), ersätts med följande bestämmelser, som träder i kraft den 6 juni 2000.

"RÅDETS ARBETSORDNING

Artikel 1

Kallelse och sammanträdesorter

1. Rådet skall sammanträda efter kallelse av ordföranden, på dennes initiativ eller på begäran av någon rådsmedlem eller kommissionen(1).

2. Ordförandeskapet skall sju månader innan ordförandeskapet inleds meddela planerade datum för de sammanträden som rådet behöver hålla för att utföra lagstiftningsarbetet eller fatta operativa beslut.

Ordförandeskapet skall senast en vecka innan ordförandeskapet inleds fastställa ett halvårsprogram i form av preliminära dagordningar för rådets sammanträden med vägledande uppgifter om det lagstiftningsarbete och de operativa beslut som planeras. Vid behov kan sammanträden utöver de tidigare planerade föreskrivas i programmet. Om det under ordförandeskapets gång visar sig att något av de sammanträden som föreskrivs i halvårsprogrammet inte längre är motiverat skall ordförandeskapet inte sammankalla det.

3. Rådet skall ha sitt säte i Bryssel. Under april, juni och oktober skall rådet hålla sina sammanträden i Luxemburg(2).

Undantagsvis och i välgrundade fall får rådet eller Ständiga representanternas kommitté (Coreper) enhälligt besluta att ett rådssammanträde skall hållas på annan ort.

Artikel 2

Rådskonstellationer

1. Rådet kan sammanträda i olika konstellationer beroende på de ämnen som behandlas. Rådet skall vid sammanträde i konstellationen allmänna frågor besluta om förteckningen över dessa konstellationer(3).

För att rådet skall kunna sammankallas i en konstellation som inte finns i denna förteckning krävs ett beslut i rådet i konstellationen allmänna frågor.

2. Rådet i konstellationen allmänna frågor ansvarar för den allmänna samordningen av politiken och för förberedelserna inför Europeiska rådets möten.

Artikel 3 (4)

Dagordning

1. Ordföranden skall upprätta en preliminär dagordning för varje sammanträde. Dagordningen skall sändas till de övriga rådsmedlemmarna och till kommissionen minst 14 dagar före sammanträdets början.

2. Den preliminära dagordningen skall innehålla de punkter vars upptagande på dagordningen begärts av någon rådsmedlem eller av kommissionen, förutsatt att denna begäran - med i förekommande fall tillhörande underlag - har kommit generalsekretariatet tillhanda senast 16 dagar före sammanträdets början. Den preliminära dagordningen skall också ange de punkter där ordförandeskapet, någon rådsmedlem eller kommissionen kan begära omröstning.

3. Punkter som rör antagande av en rättsakt eller en gemensam ståndpunkt rörande ett lagstiftningsförslag eller ett förslag till en åtgärd som skall beslutas enligt avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen skall inte tas upp på den preliminära dagordningen för beslut förrän den sexveckorsperiod har förflutit som anges i punkt 3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.

I de fall då en punkt som skall tas upp på dagordningen omfattas av det undantag för brådskande fall som anges i punkt 3 i protokollet kan rådet genom enhälligt beslut göra undantag från sexveckorsfristen.

4. Endast de punkter för vilka underlaget sänts till rådsmedlemmarna och kommissionen senast den dag som den preliminära dagordningen sänds ut kan tas upp på den dagordningen.

5. Generalsekretariatet skall underrätta rådsmedlemmarna och kommissionen om sådana framställningar om upptagande av punkter på dagordningen med tillhörande underlag och upplysningar angående omröstning, för vilka de ovan föreskrivna tidsfristerna inte har iakttagits.

6. Dagordningen skall antas av rådet vid början av varje sammanträde. Punkter som inte finns med på den preliminära dagordningen kan tas upp på dagordningen endast genom enhälligt beslut av rådet. Även sådana punkter kan bli föremål för omröstning.

Om inte ärendets brådskande natur kräver annat och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2, skall ordförandeskapet från den preliminära dagordningen avföra de punkter rörande lagstiftningsarbete enligt vad som avses i artikel 7 som Coreper inte har färdigbehandlat senast i slutet av den vecka som föregår veckan före sammanträdet.

7. Den preliminära dagordningen skall vara uppdelad i del A och del B. Punkter där rådet kan besluta om godkännande utan överläggning skall placeras i del A. Detta hindrar dock inte att någon rådsmedlem eller kommissionen uttrycker sin mening vid godkännandet av dessa punkter och får uttalanden införda i protokollet.

8. Om ett ställningstagande till en A-punkt kan leda till ytterligare överläggningar eller om en rådsmedlem eller kommissionen begär det, skall den punkten avföras från dagordningen såvida inte rådet beslutar något annat.

9. En begäran om upptagande av en punkt på dagordningen under "övriga frågor" skall i princip alltid åtföljas av en skriftlig motivering.

Artikel 4

Företrädare för en rådsmedlem

Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 11 om delegering av rösträtt, får en rådsmedlem som är förhindrad att närvara vid ett sammanträde låta sig företrädas.

Artikel 5

Sammanträden

1. Rådets sammanträden skall inte vara offentliga, utom i de fall som avses i artikel 8.

2. Kommissionen skall inbjudas att delta i rådets sammanträden. Detta gäller även Europeiska centralbanken när den utövar sin initiativrätt. Rådet kan dock besluta om att överlägga i kommissionens eller Europeiska centralbankens frånvaro.

3. Rådsmedlemmarna och ledamöterna av kommissionen får åtföljas av tjänstemän som biträder dem. Rådet får bestämma tjänstemännens antal. Deras namn och tjänsteställning skall i förväg anmälas till generalsekreteraren/höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (nedan kallad generalsekreteraren) eller ställföreträdande generalsekreteraren.

4. För tillträde till rådets sammanträden krävs det att ett passerkort visas upp.

Artikel 6

Sekretess och företeende av handlingar inför rätta

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 8 och 9 samt andra tillämpliga bestämmelser skall rådets överläggningar omfattas av sekretess, såvida inte rådet beslutar något annat.

2. Rådet eller Coreper får tillåta att kopior av eller utdrag ur rådets handlingar, som i enlighet med denna arbetsordning eller rådets regler om allmänhetens tillgång till dess handlingar inte redan gjorts tillgängliga för allmänheten, företes inför rätta.

Artikel 7

Fall där rådet uppträder som lagstiftare

Rådet handlar i sin egenskap av lagstiftare enligt vad som avses i artikel 207.3 andra stycket i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen när det antar regler som är rättsligt bindande i eller för medlemsstaterna genom förordningar, direktiv, rambeslut eller beslut på grundval av relevanta bestämmelser i fördragen, med undantag för överläggningar som leder till antagande av interna ordningsregler, administrativa eller budgetmässiga avgöranden, rättsakter som avser interinstitutionella eller internationella förbindelser eller icke bindande rättsakter (såsom slutsatser, rekommendationer eller resolutioner).

När rådet föreläggs förslag eller initiativ till lagstiftning skall rådet avstå från att anta rättsakter som inte föreskrivs i fördragen, exempelvis resolutioner eller uttalanden utöver dem som avses i artikel 9.

Artikel 8

Offentliga debatter

1. Rådet skall i konstellationerna allmänna frågor och ekonomiska och finansiella frågor en gång varje halvår hålla en offentlig riktlinjedebatt om det pågående ordförandeskapets arbetsprogram och i förekommande fall om kommissionens årsarbetsprogram.

2. Rådet skall efter beslut med kvalificerad majoritet i rådet eller Coreper hålla minst en offentlig debatt om viktiga nya lagstiftningsförslag.

Rådet eller Coreper kan från fall till fall med kvalificerad majoritet besluta om att andra offentliga debatter skall äga rum i viktiga frågor som rör unionens intressen.

Det åligger ordförandeskapet, rådsmedlemmarna eller kommissionen att föreslå särskilda frågor eller ämnen för sådana debatter.

3. De offentliga debatterna skall sändas ut offentligt i audiovisuella media.

Artikel 9

Offentlighet i samband med överläggningarna

1. När rådet uppträder i sin egenskap av lagstiftare enligt vad som avses i artikel 7, skall omröstningsresultat och röstmotiveringar från rådets medlemmar samt uttalanden till rådets protokoll och de punkter i protokollet som rör antagandet av rättsakter göras tillgängliga för allmänheten.

Omröstningsresultaten och röstmotiveringarna skall även offentliggöras när rådet antar en gemensam ståndpunkt med tillämpning av artikel 251 eller 252 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Samma regel gäller för omröstningar och för röstmotiveringar från rådsmedlemmarna eller deras företrädare i den förlikningskommitté som inrättats genom artikel 251 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

2. Omröstningsresultaten och röstmotiveringarna skall även offentliggöras när rådet upprättar en konvention på grundval av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen. Uttalanden till rådets protokoll och de punkter i protokollet som rör antagandet av dessa konventioner skall göras tillgängliga för allmänheten genom beslut av rådet eller Coreper på begäran av någon av deras medlemmar.

3. Omröstningsresultaten skall offentliggöras

a) när rådet handlar inom ramen för avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen och rådet eller Coreper enhälligt beslutar om det på begäran av någon av sina medlemmar,

b) när rådet antar en gemensam ståndpunkt enligt avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen och rådet eller Coreper enhälligt beslutar om det på begäran av någon av sina medlemmar,

c) i övriga fall, om rådet eller Coreper beslutar om det på begäran av någon av sina medlemmar.

Om rådets omröstningsresultat offentliggörs enligt punkterna a, b och c, kan, på begäran av de berörda rådsmedlemmarna, även de vid omröstningen avgivna röstmotiveringarna offentliggöras i enlighet med denna arbetsordning och med iakttagande av rättssäkerheten och rådets intressen.

Uttalanden till rådets protokoll och de punkter i protokollet som rör antagandet av sådana rättsakter som avses i punkterna a, b och c skall offentliggöras om rådet eller Coreper beslutar om det på begäran av någon av sina medlemmar.

4. Omröstningsresultatet i fråga om överläggningar som leder till vägledande omröstningar eller till antagande av förberedande rättsakter skall inte offentliggöras.

Artikel 10

Allmänhetens tillgång till rådets handlingar

Rådet skall anta närmare föreskrifter om hur allmänheten skall få tillgång till rådets handlingar(5).

Artikel 11

Omröstningsbestämmelser och beslutförhet

1. Omröstning i rådet skall ske på ordförandens initiativ.

Ordföranden skall vidare inleda ett omröstningsförfarande på initiativ av en rådsmedlem eller en ledamot av kommissionen, förutsatt att en majoritet av rådsmedlemmarna uttalar sig för detta.

2. Rådsmedlemmarna skall rösta enligt en ordningsföljd för medlemsstaterna som bestäms i enlighet med artikel 203 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och i enlighet med motsvarande artiklar i de två andra gemenskapsfördragen, varvid den medlem skall börja rösta som enligt denna ordningsföljd följer efter den medlem som utövar ordförandeskapet.

3. Ingen rådsmedlem får vid omröstning företräda mer än en annan medlem(6).

4. För omröstning i rådet krävs att en majoritet av de rådsmedlemmar som i enlighet med fördragen är röstberättigade är närvarande. När omröstningen sker skall ordföranden, biträdd av generalsekretariatet, kontrollera att det föreligger beslutförhet.

Artikel 12 (7)

Skriftligt förfarande

1. Rådets rättsakter med avseende på brådskande ärenden kan antas genom skriftlig omröstning, om rådet eller Coreper enhälligt beslutar att tillämpa detta förfarande. Under särskilda omständigheter kan även ordföranden föreslå ett sådant förfarande; i så fall får skriftlig omröstning äga rum om alla rådsmedlemmar är överens om det.

2. Om den skriftliga omröstningen gäller en fråga som kommissionen har förelagt rådet krävs kommissionens samtycke till detta förfarande.

3. Generalsekretariatet skall varje månad upprätta en förteckning över de rättsakter som antagits enligt det skriftliga förfarandet.

4. På initiativ av ordförandeskapet kan rådet även besluta enligt ett förenklat skriftligt förfarande (Coreu) för att genomföra den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. I så fall skall förslaget, om ingen rådsmedlem gör invändningar, anses antaget vid utgången av en tidsfrist som ordförandeskapet bestämmer beroende på hur brådskande ärendet är(8).

5. På initiativ av ordförandeskapet och för att besluta om samråd med andra institutioner eller organ kan rådet även besluta enligt ett förenklat skriftligt förfarande i samtliga fall där sådant samråd föreskrivs i gemenskapsrätten. I sådana fall skall beslutet om samråd, om ingen rådsmedlem gör invändningar, anses antaget vid utgången av en tidsfrist som ordförandeskapet bestämmer med hänsyn till hur brådskande ärendet är(9).

6. Generalsekretariatet skall fastställa när ett skriftligt förfarande är avslutat.

Artikel 13

Protokoll

1. Protokoll skall föras vid varje sammanträde. Sedan protokollet godkänts skall det undertecknas av den ordförande som tjänstgjorde vid tidpunkten för godkännandet och av generalsekreteraren eller ställföreträdande generalsekreteraren.

I protokollet skall i regel för varje punkt på dagordningen anges

- de handlingar som förelagts rådet,

- de beslut som fattats eller de slutsatser som rådet kommit fram till,

- de uttalanden som rådet gjort och de uttalanden som någon rådsmedlem eller kommissionen har begärt skall tas in i protokollet.

2. Utkast till protokoll skall upprättas av generalsekretariatet inom 15 dagar och föreläggas rådet eller Coreper för godkännande.

3. Innan protokollet godkänns, kan varje rådsmedlem eller kommissionen begära att någon punkt på dagordningen behandlas utförligare. Detta kan begäras i Coreper.

Artikel 14

Överläggningar och beslut på grundval av handlingar och utkast som upprättats på de språk som föreskrivs i gällande regler om språkanvändningen

1. Rådet skall överlägga och besluta endast på grundval av handlingar och utkast som föreligger på de språk som föreskrivs i gällande regler om språkanvändningen, utom då rådet enhälligt beslutar om något annat på grund av ärendets brådskande karaktär.

2. En rådsmedlem får motsätta sig överläggningar om texten till eventuella ändringsförslag inte är upprättad på sådana i punkt 1 avsedda språk som han anger.

Artikel 15

Undertecknande av rättsakter

Texten till sådana rättsakter som antas av Europaparlamentet och rådet gemensamt och texten till sådana rättsakter som antas av rådet skall undertecknas av den ordförande som tjänstgör vid tidpunkten för antagandet, av generalsekreteraren eller av ställföreträdande generalsekreteraren. Generalsekreteraren och ställföreträdande generalsekreteraren får delegera sitt undertecknande till generaldirektörer vid generalsekretariatet.

Artikel 16 (10)

Avsaknad av möjlighet att delta i omröstning

Vid tillämpning av denna arbetsordning skall, i enlighet med bilaga I, vederbörlig hänsyn tas till de fall då en eller flera rådsmedlemmar enligt fördragen inte får delta i omröstningen.

Artikel 17

Offentliggörande av rättsakter i Officiella tidningen

1. Följande skall på initiativ av generalsekreteraren eller ställföreträdande generalsekreteraren offentliggöras i Officiella tidningen:

a) De rättsakter som avses i artikel 254.1 och 254.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

b) De rättsakter som avses i artikel 163 första stycket i Euratomfördraget.

c) Gemensamma ståndpunkter som antagits av rådet enligt förfarandena i artiklarna 251 och 252 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt motiveringarna för dessa ståndpunkter.

d) De rambeslut och de beslut som avses i artikel 34.2 i Fördraget om Europeiska unionen.

e) Konventioner som har utarbetats av rådet enligt artikel 34.2 i Fördraget om Europeiska unionen.

Officiella tidningen skall anges när sådana konventioner träder i kraft.

f) Konventioner undertecknade mellan medlemsstater på grundval av artikel 293 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Officiella tidningen skall anges när sådana konventioner träder i kraft.

g) Internationella avtal som ingåtts av Europeiska gemenskapen eller i enlighet med artikel 24 i Fördraget om Europeiska unionen.

Officiella tidningen skall anges när sådana avtal träder i kraft.

2. Om inte rådet eller Coreper beslutar något annat skall följande texter och rättsakter, på initiativ av generalsekreteraren eller ställföreträdande generalsekreteraren, offentliggöras i Officiella tidningen.

a) Initiativ som lagts fram för rådet av en medlemsstat i enlighet med artikel 67.1 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

b) Initiativ som lagts fram för rådet av en medlemsstat i enlighet med artikel 34.2 i Fördraget om Europeiska unionen.

c) Gemensamma ståndpunkter enligt artikel 34.2 i Fördraget om Europeiska unionen.

d) Andra direktiv än sådana som avses i artikel 254.1 och 254.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, andra beslut än sådana som avses i artikel 254.1 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt rekommendationer och yttranden.

3. Rådet eller Coreper skall enhälligt och från fall till fall besluta om huruvida sådana gemensamma strategier, gemensamma åtgärder och gemensamma ståndpunkter som avses i artikel 12 i Fördraget om Europeiska unionen på generalsekreterarens eller ställföreträdande generalsekreterarens initiativ skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

4. Rådet eller Coreper skall från fall till fall och med beaktande av ett eventuellt offentliggörande av den grundläggande akten besluta om offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, på generalsekreterarens eller ställföreträdande generalsekreterarens initiativ, av följande rättsakter:

a) Genomförandebestämmelser till de gemensamma åtgärder som avses i artikel 12 i Fördraget om Europeiska unionen.

b) Gemensamma åtgärder, gemensamma ståndpunkter eller andra beslut som antagits på grundval av en gemensam strategi i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 23.2 första strecksatsen i Fördraget om Europeiska unionen.

c) Eventuella genomförandebestämmelser till de beslut som avses i artikel 34.2 i Fördraget om Europeiska unionen samt eventuella genomförandebestämmelser till de konventioner som upprättats av rådet i enlighet med artikel 34.2 i Fördraget om Europeiska unionen.

5. Om ett organ som är behörigt att fatta beslut inrättas genom ett avtal som ingås mellan gemenskaperna och en eller flera stater eller internationella organisationer, skall rådet när avtalet ingås avgöra om det är lämpligt att offentliggöra beslut av detta organ i Officiella tidningen.

Artikel 18

Delgivning av rättsakter

1. Andra direktiv än de som avses i artiklarna 254.1 och 254.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och andra beslut än sådana som avses i artikel 254.1 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall delges dem som de riktar sig till av generalsekreteraren, ställföreträdande generalsekreteraren eller av en generaldirektör som handlar på deras vägnar.

2. Följande rättsakter skall, om de inte offentliggörs i Officiella tidningen, delges dem som de riktar sig till av generalsekreteraren, ställföreträdande generalsekreteraren eller av en generaldirektör som handlar på deras vägnar:

a) Rekommendationer.

b) Gemensamma strategier, gemensamma åtgärder eller gemensamma ståndpunkter enligt artikel 12 i Fördraget om Europeiska unionen.

c) De gemensamma ståndpunkter som avses i artikel 34.2 i Fördraget om Europeiska unionen.

d) Genomförandebestämmelser till de rättsakter som antagits på grundval av artiklarna 12 och 34 i Fördraget om Europeiska unionen.

3. Generalsekreteraren, ställföreträdande generalsekreteraren eller en generaldirektör som handlar på deras vägnar skall till medlemsstaternas regeringar och kommissionen översända kopior av andra rådsdirektiv än de som avses i artiklarna 254.1 och 254.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt av rådets beslut och rekommendationer.

Artikel 19 (11)

Coreper, kommittéer och arbetsgrupper

1. Ständiga representanternas kommitté (Coreper) har till uppgift att förbereda rådets arbete och att utföra de uppdrag som rådet ger den. Coreper skall under alla förhållanden sörja för(12) konsekvensen i unionens politik och åtgärder samt se till att följande principer och regler iakttas:

a) Principerna om lagenlighet, subsidiaritet och proportionalitet samt om motivering av rättsakterna.

b) Reglerna om befogenheterna för unionens institutioner och organ.

c) Budgetbestämmelserna.

d) Regler om förfaranden, öppenhet och redaktionell kvalitet.

2. Alla punkter på dagordningen för ett rådssammanträde skall först behandlas av Coreper, om inte Coreper beslutar något annat. Coreper skall sträva efter att på sin nivå nå enighet om en lösning som skall föreläggas rådet för antagande. Coreper skall se till att handlingarna i ett ärende presenteras för rådet i lämplig form och skall vid behov lägga fram riktlinjer, alternativ eller förslag till lösningar. I brådskande fall kan rådet enhälligt besluta om att behandla en fråga utan denna föregående behandling.

3. Kommittéer eller arbetsgrupper får inrättas av Coreper eller med Corepers medgivande för att utföra i förväg bestämda förberedande uppgifter eller undersökningar.

Generalsekretariatet skall uppdatera och offentliggöra förteckningen över förberedande organ. Endast de kommittéer och arbetsgrupper som anges i denna förteckning får sammanträda i egenskap av rådets förberedande organ.

4. Coreper skall, beroende på punkterna på dagordningen, som ordförande ha den ständiga representanten eller den ställföreträdande ständiga representanten för den medlemsstat som utövar ordförandeskapet i rådet. Om inte rådet beslutar något annat, skall de olika kommittéer som föreskrivs i fördragen också ha företrädare för den medlemsstaten som ordförande. Detsamma skall gälla för de kommittéer och arbetsgrupper som avses i punkt 2, om inte Coreper beslutar något annat. För att förbereda rådssammanträden i den sammansättning som rådet sammanträder i en gång per halvår och förutsatt att dessa sammanträden äger rum under första hälften av halvåret, får de kommittéer - med undantag av Coreper - och de arbetsgrupper som sammanträder under halvåret dessförinnan ha som ordförande en företrädare för den medlemsstat som skall utöva ordförandeskapet vid de nämnda rådssammanträdena.

5. Coreper får fatta följande beslut i procedurfrågor under förutsättning att de punkter som rör dessa finns upptagna på den preliminära dagordningen minst tre arbetsdagar före mötet. För att undantag skall kunna göras från denna tidsfrist krävs enhällighet av Coreper(13).

a) Beslut om att ett rådssammanträde skall hållas på annan ort än Bryssel eller Luxemburg (artikel 1.3).

b) Beslut om att hålla en offentlig debatt i rådet (artikel 6.2).

c) Beslut om att en kopia av eller ett utdrag ur rådets handlingar får företes inför rätta (artikel 8.2).

d) Beslut om offentliggörande av omröstningsresultat enligt artikel 9.2 och 9.3.

e) Beslut om användning av skriftligt förfarande (artikel 12.1).

f) Godkännande eller ändring av rådets protokoll (artikel 13.2 och 13.3).

g) Beslut om offentliggörande av en text eller en rättsakt i Officiella tidningen (artikel 17.2-17.4).

h) Beslut om att höra en institution eller ett organ.

i) Beslut om att bestämma eller förlänga en frist för samråd med en institution eller ett organ.

j) Beslut om att förlänga de tidsfrister som avses i artikel 251.7 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

k) Godkännande av innehållet i ett brev till en institution eller ett organ.

Artikel 20

Ordförandeskapet och debatternas förlopp

1. Ordförandeskapet skall se till att denna arbetsordning tillämpas och sörja för att debatterna fortlöper på ett korrekt sätt. För detta ändamål får ordförandeskapet, om inget annat beslutas, vidta alla lämpliga åtgärder och bland annat

a) vad gäller behandlingen av en särskild punkt, begränsa antalet närvarande per delegation i möteslokalen under sammanträdet och ge eller vägra sitt tillstånd till att det öppnas en hörsal,

b) bestämma i vilken ordning punkterna skall behandlas och hur länge de skall debatteras,

c) avsätta den tid som ägnas en särskild punkt.

2. Utan att det påverkar ordförandeskapets befogenheter och övergripande politiska ansvar skall ordförandeskapet biträdas av företrädaren för den medlemsstat som skall utöva nästa ordförandeskap. Den senare skall på ordförandeskapets begäran och enligt dess instruktioner vid behov träda in som ersättare, eventuellt avlasta ordförandeskapet från vissa administrativa uppgifter samt säkerställa kontinuiteten i rådets debatter.

Artikel 21 (14)(15)

Rapporter från kommittéer och arbetsgrupper

Utan hinder av övriga bestämmelser i denna arbetsordning skall ordförandeskapet organisera sammanträdena i de olika kommittéerna och arbetsgrupperna på ett sådant sätt att deras rapporter är tillgängliga före de sammanträden i Coreper vid vilka rapporterna skall behandlas.

Om inte ärendets brådskande natur kräver annat skall ordförandeskapet till ett kommande möte i Coreper bordlägga de punkter rörande det lagstiftningsarbete som avses i artikel 7 som kommittén eller arbetsgruppen inte har färdigbehandlat senast fem arbetsdagar före mötet i Coreper.

Artikel 22

Redaktionell kvalitet(16)

1. Juridiska avdelningen skall, för att hjälpa rådet i dess uppgift att sörja för den redaktionella kvaliteten hos de rättsakter som det antar, ha till uppgift att vid lämplig tidpunkt under beslutsprocessen kontrollera den redaktionella kvaliteten i förslagen och utkasten till rättsakter och att utforma förslag rörande den redaktionella kvaliteten, som skall ställas till rådet och dess organ i enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 22 december 1998.

Under hela lagstiftningsprocessen skall de som lägger fram texter inom ramen för rådets arbete ägna särskild uppmärksamhet åt den redaktionella kvaliteten.

Artikel 23

Generalsekreteraren och generalsekretariatet

1. Rådet skall biträdas av ett generalsekretariat, som skall lyda under en generalsekreterare, biträdd av en ställföreträdande generalsekreterare som skall ansvara för verksamheten vid generalsekretariatet. Generalsekreteraren och den ställföreträdande generalsekreteraren skall utses av rådet genom enhälligt beslut.

2. Rådet skall besluta om generalsekretariatets organisation(17).

Generalsekreteraren och den ställföreträdande generalsekreteraren skall under rådets överinseende vidta alla åtgärder som behövs för att sörja för att generalsekretariatet fungerar väl.

3. Generalsekretariatet skall vara nära och beständigt knutet till organiseringen och samordningen av rådets arbete och kontrollen av konsekvensen i detta. Det skall under ordförandeskapets ansvar och ledning bistå ordförandeskapet med att söka lösningar.

I enlighet med bestämmelserna i Fördraget om Europeiska unionen skall generalsekreteraren biträda rådet och ordförandeskapet i frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, inklusive samordningen av de särskilda representanternas arbete.

Vid behov kan generalsekreteraren uppmana ordförandeskapet att sammankalla en kommitté eller arbetsgrupp, särskilt inom området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, eller att skriva upp en punkt på dagordningen för ett möte i en kommitté eller arbetsgrupp.

4. Generalsekreteraren, eller den ställföreträdande generalsekreteraren skall förelägga rådet ett utkast till beräkning av rådets utgifter i så god tid att tidsfristerna i de finansiella bestämmelserna kan iakttas.

5. Generalsekreteraren, biträdd av den ställföreträdande generalsekreteraren, skall vara fullt ut ansvarig för förvaltningen av de anslag som tas upp i avsnitt II i budgeten (rådets avsnitt) och skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de förvaltas väl. Han skall använda dessa anslag i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

Artikel 24

Säkerhet

Rådet skall anta regler om säkerheten.

Artikel 25

Uppgifter som depositarie för avtal och konventioner

Om generalsekreteraren utses till depositarie för ett avtal som ingås i enlighet med artikel 24 i Fördraget om Europeiska unionen eller som ingås av gemenskapen och en eller flera stater eller internationella organisationer, för en konvention som ingås mellan medlemsstater eller för en konvention som upprättas på grundval av artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen, skall ratifikations-, antagande- eller godkännandehandlingarna till dessa avtal eller konventioner deponeras hos rådet.

I sådana fall skall generalsekreteraren fullgöra de uppgifter som en depositarie har och även sörja för att ikraftträdandetidpunkten för sådana avtal eller konventioner offentliggörs i Officiella tidningen.

Artikel 26

Företrädande vid Europaparlamentet

Om inte annat följer av särskilda förfaranden får rådet i Europaparlamentet och dess kommittéer företrädas av ordförandeskapet eller någon annan av sina medlemmar. På ordförandeskapets uppdrag får rådet i dessa kommittéer även låta sig företrädas av sin generalsekreterare, sin ställföreträdande generalsekreterare eller av höga tjänstemän vid generalsekretariatet.

Rådet kan även skriftligen meddela Europaparlamentet sina synpunkter.

Artikel 27

Bestämmelser om rättsakternas utformning

Bestämmelser om rättsakternas utformning återfinns i bilaga II.

Artikel 28

Skrivelser till rådet

Skrivelser till rådet skall sändas till ordföranden under rådets adress, som är som följer: Europeiska unionens råd Rue de la Loi 175 B - 1048 Bryssel

(1) I detta stycke återges artikel 204 i EG-fördraget.

(2) I detta stycke återges punkt b i den enda artikeln i det till fördragen fogade protokollet om lokalisering av säten för Europeiska gemenskapernas institutioner och vissa av deras organ och enheter samt för Europol.

(3) Se uttalande a nedan:

a) Till artikel 2

"Förteckningen över konstellationer återges för närvarande i EGT C 174, 23.6.2000, s. 1."

(4) Se uttalandena b och c nedan:

b) Till artikel 3.1 och 3.2

"Ordföranden skall bemöda sig om att den preliminära dagordningen till varje sammanträde i rådet som rör genomförande av bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen i EG-fördraget och avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen samt relevant dokumentation för de punkter som skall tas upp under mötet i princip når rådets medlemmar minst 21 dagar före sammanträdets början."

c) Till artiklarna 1 och 3

"Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22.2 i Fördraget om Europeiska unionen, där det föreskrivs att ett extra rådssammanträde kan sammankallas med mycket kort varsel i sådana fall som kräver ett snabbt beslut, är rådet medvetet om kravet på att frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken skall behandlas snabbt och effektivt. Bestämmelserna i artikel 3 hindrar inte att detta krav uppfylls."

(5) Se uttalande d nedan:

d) Till artikel 10

"Föreskrifterna för allmänhetens tillgång till rådets handlingar finns för närvarande i rådets beslut 93/731/EG av den 20 december 1993 om allmänhetens tillgång till rådets handlingar (EGT L 340, 31.12.1993, s. 43, ändrat genom beslut 96/705/EG, EGT L 325, 14.12.1996, s. 19) och i rådets beslut 2000/23/EG av den 6 december 1999 om förbättrad information om rådets lagstiftningsverksamhet och det offentliga registret över rådets handlingar (EGT L 9, 13.1.2000, s. 22)."

(6) I denna punkt återges artikel 206 i EG-fördraget.

(7) Se uttalande e nedan:

e) Till artikel 12

"Rådet anser att det bör undersökas om det är lämpligt att i arbetsordningen införa möjligheten till förenklat skriftligt förfarande när rådet handlar enligt bestämmelserna i avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen."

(8) Se uttalande f nedan:

f) Till artikel 12.4

"Rådet erinrar om att Coreu-nätet bör användas i enlighet med rådets slutsatser av den 12 juni 1995, om rådets arbetsmetoder."

(9) Se uttalande g nedan:

g) Till artikel 12.5

"I enlighet med rådets stående praxis skall tidsfristen normalt bestämmas till en vecka."

(10) Se uttalande h nedan:

h) Till artikel 16 och bilaga I

"Rådet är ense om att bestämmelserna i artikel 16 och bilaga I skall tillämpas vid antagande av sådana rättsakter för vilka vissa rådsmedlemmar i enlighet med fördragen inte får delta i omröstningen. Tillämpningen av artikel 7 i Fördraget om Europeiska unionen omfattas emellertid inte av dessa bestämmelser.

När artiklarna 43 och 44 i Fördraget om Europeiska unionen tillämpas för första gången skall rådet mot bakgrund av erfarenheten från andra områden diskutera vilka ändringar som behövs i artikel 16 och bilaga I till arbetsordningen."

(11) Dessa bestämmelser inverkar inte på Ekonomiska och finansiella kommitténs roll enligt artikel 114 i EG-fördraget och befintliga rådsbeslut om denna kommitté (EGT L 358, 31.12.1998, s. 109, och EGT L 5, 1.1.1999, s. 71).

(12) Se uttalande i nedan:

i) Till artikel 19.1

"Coreper skall sörja för konsekvensen och se till att de principer som nämns i punkt 1 iakttas, särskilt för de ärenden som behandlas i andra sammanhang."

(13) Se uttalande j nedan:

j) Till artikel 19.5

"Om en medlem av rådet anser att ett utkast till beslut i en procedurfråga som har lagts fram för Coreper för antagande i enlighet med artikel 19.5 berör en sakfråga, skall utkastet till beslut läggas fram för rådet."

(14) Dessa bestämmelser inverkar inte på Ekonomiska och finansiella kommitténs roll enligt artikel 114 i EG-fördraget och befintliga rådsbeslut om denna kommitté (EGT L 358, 31.12.1998, s. 109, och EGT L 5, 1.1.1999, s. 71).

(15) Se uttalande k nedan:

k) Till artikel 21

"Arbetsgruppernas rapporter och andra dokument som ligger till grund för Corepers överläggningar bör sändas till delegationerna i så god tid att dessa hinner gå igenom dem."

(16) Se uttalande l nedan:

l) Till artikel 22

"Rådets juridiska avdelning har också till uppgift att bistå en medlemsstat som tar ett initiativ enligt artikel 67.1 i EG-fördraget eller artikel 34.2 i Fördraget om Europeiska unionen, bland annat i syfte att kontrollera den redaktionella kvaliteten på dessa initiativ, om den berörda medlemsstaten begär sådant bistånd."

Se uttalande m nedan:

m) Till artikel 22

"Rådets medlemmar skall lägga fram sina synpunkter på förslagen till officiell kodifiering av rättsakter inom trettio arbetsdagar efter det att generalsekretariatet har distribuerat förslagen.

Rådets medlemmar skall se till att behandlingen av de bestämmelser i ett förslag till omarbetning av rättsakter som har tagits över från den föregående rättsakten utan ändring i sak sker enligt de principer som gäller för behandling av förslag till kodifiering."

(17) I punkterna 1 och 2 återges artikel 207.2 i EG-fördraget.

BILAGA I

1. Vid tillämpning av följande bestämmelser i denna arbetsordning, och i fråga om beslut vid vilka medlemmar av rådet eller Coreper enligt fördragen inte får delta i omröstningen, skall den medlemmens eller de medlemmarnas röster ej beaktas i följande fall:

a) Artikel 1.3 andra stycket (hållande av sammanträde på annan ort än Bryssel eller Luxemburg).

b) Artikel 3.6 (uppförande på dagordningen av en punkt som inte finns med på den preliminära dagordningen).

c) Artikel 3.8 (behållande som B-punkt på dagordningen av en A-punkt som annars borde ha avförts).

d) Artikel 5.3, när det gäller närvaron av enbart Europeiska centralbanken (överläggning utan närvaro av Europeiska centralbanken).

e) Artikel 9.2 och 9.3 första stycket punkt b och c samt andra och tredje stycket (offentliggörande av uttalanden till rådets protokoll och av de punkter i protokollet som avser antagande av konventioner som har upprättats på grundval av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen; offentliggörande av omröstningsresultat, röstmotiveringar, uttalanden till rådets protokoll och punkter i detta protokoll som gäller antagande av en gemensam ståndpunkt inom ramen för avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen; offentliggörande av omröstningsresultat, röstmotiveringar, uttalanden till rådets protokoll och punkter i detta protokoll som avser andra fall än sådana som avses i punkt 3).

f) Artikel 11.1 andra stycket (inledande av omröstningsförfarande).

g) Artikel 12.1 (tillämpning av skriftligt förfarande).

h) Artikel 14.1 (beslut att undantagsvis överlägga och besluta på grundval av handlingar och utkast som inte har upprättats på samtliga språk)(1).

i) Artikel 17.2, punkterna a och b (beslut att inte i EGT offentliggöra ett av en medlemsstat framlagt initiativ enligt artikel 67.1 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen eller artikel 34.2 i Fördraget om Europeiska unionen).

j) Artikel 17.2, punkterna c och d (beslut att inte i EGT offentliggöra en gemensam ståndpunkt på grundval av artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen eller av vissa direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden).

k) Artikel 17.4c (offentliggörande i EGT av eventuella bestämmelser om genomförande eller tillämpning av beslut eller konventioner enligt artikel 34.2 i Fördraget om Europeiska unionen).

l) Artikel 17.5 (offentliggörande eller ej i EGT av beslut i ett organ inrättat genom ett internationellt avtal).

2. En medlem av rådet eller Coreper får inte åberopa följande bestämmelser i denna arbetsordning när det gäller beslut vid vilka han enligt fördragen inte får delta i omröstningen:

a) Artikel 3.8 (möjlighet för en medlem av rådet att begära att en A-punkt skall avföras från dagordningen).

b) Artikel 11.1 andra stycket (möjlighet för en medlem av rådet att begära omröstning).

c) Artikel 11.3 (möjlighet för en medlem av rådet att vid omröstning företräda en annan medlem).

d) Artikel 14.2 (möjlighet för varje medlem av rådet att motsätta sig överläggningar om texten till eventuella ändringsförslag inte är upprättad på det språk han anger).

(1) Se uttalande n nedan:

n) Till artikel 14 i bilaga I

"Rådet bekräftar att den nuvarande regeln om att de texter som ligger till grund för rådets överläggningar skall upprättas på samtliga språk skall tillämpas även i fortsättningen."

BILAGA II

BESTÄMMELSER OM RÄTTSAKTERNAS UTFORMNING

A. Utformning av förordningar

1. Förordningar som antas av Europaparlamentet och rådet gemensamt samt rådets förordningar skall innehålla följande:

a) I rubriken beteckningen "förordning", ett ordningsnummer, dagen för antagandet och en uppgift om innehållet.

b) Satsen "Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit denna förordning" respektive "Europeiska unionens råd har antagit denna förordning".

c) En uppgift om de bestämmelser på grundval av vilka förordningen antas, föregången av orden "med beaktande av".

d) En hänvisning till framlagda förslag, avgivna yttranden och hållna samråd.

e) Motiveringen för förordningen, föregången av formuleringen "och av följande skäl"; skälen skall vara numrerade.

f) Satsen "härigenom föreskrivs följande", följd av förordningens bestämmelser.

2. En förordning skall delas in i artiklar som får grupperas i kapitel eller avsnitt.

3. En förordnings sista artikel skall bestämma dagen för ikraftträdandet, om denna dag inträffar före eller efter den tjugonde dagen efter offentliggörandet.

4. En förordnings sista artikel skall följas av

a) i) satsen: "Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.",

eller

ii) satsen: "Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen" i de fall då en rättsakt inte är tillämplig på och i samtliga medlemsstater(1), samt

b) satsen: "Utfärdad i ...", följd av dagen för förordningens antagande,

och

c) när det gäller

i) en förordning som antas av Europaparlamentet och rådet gemensamt, av följande text

">Plats för tabell>"

med namnet på ordföranden i Europaparlamentet och namnet på ordföranden i rådet vid tidpunkten för förordningens antagande infört före ordet "Ordförande",

ii) en förordning som antas av rådet, av följande text

"På rådets vägnar

Ordförande"

med namnet på ordföranden i rådet vid tidpunkten för antagandet av förordningen infört före ordet "Ordförande".

B. Utformning av direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden (EG-fördraget)

1. Direktiv och beslut som antas av Europaparlamentet och rådet gemensamt samt rådets direktiv och beslut skall i sin rubrik innehålla ordet "direktiv" eller "beslut".

2. Av rådet avgivna rekommendationer och yttranden skall i sin rubrik innehålla ordet "rekommendation" eller "yttrande".

3. Bestämmelserna om förordningar i punkt A skall i tillämpliga delar och om inte annat följer av tillämpliga regler i EG-fördraget tillämpas på direktiv och beslut.

C. Utformning av Europeiska rådets gemensamma strategier, gemensamma åtgärder och gemensamma ståndpunkter som avses i artikel 12 i Fördraget om Europeiska unionen

Gemensamma strategier, gemensamma ståndpunkter och gemensamma åtgärder enligt artikel 12 i Fördraget om Europeiska unionen skall ha någon av följande rubriker:

a) "Europeiska rådets gemensamma strategi", ett ordningsnummer (år/nummer/GUSP), dagen för antagandet och en uppgift om innehållet.

b) "Rådets gemensamma åtgärd", ett ordningsnummer (år/nummer/GUSP), dagen för antagandet och en uppgift om innehållet.

c) "Rådets gemensamma ståndpunkt", ett ordningsnummer (år/nummer/GUSP), dagen för antagandet och en uppgift om innehållet.

D. Utformning av gemensamma ståndpunkter, rambeslut, beslut och konventioner som avses i artikel 34.2 i Fördraget om Europeiska unionen

Gemensamma ståndpunkter, rambeslut, beslut och konventioner som avses i artikel 34.2 i Fördraget om Europeiska unionen skall ha någon av följande rubriker:

a) "Rådets gemensamma ståndpunkt", ett ordningsnummer (år/nummer/RIF), dagen för antagandet och en uppgift om innehållet.

b) "Rådets rambeslut", ett ordningsnummer (år/nummer/RIF), dagen för antagandet och en uppgift om innehållet.

c) "Rådets beslut", ett ordningsnummer (år/nummer/RIF), dagen för antagandet och en uppgift om innehållet.

d) "Konvention upprättad av rådet i enlighet med artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen" och en uppgift om innehållet.

(1) Se uttalande o nedan:

o) Till bilaga II A

"Rådet erinrar om att det i de fall som anges i fördragen då en rättsakt inte är tillämplig på eller i samtliga medlemsstater är nödvändigt att klart uttrycka dess territoriella tillämpning både i motiveringen och i själva rättsakten.""

Utfärdat i Luxemburg den 5 juni 2000.

På rådets vägnar

J. Pina Moura

Ordförande

(1) EGT L 147, 12.6.1999, s. 13.