Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets resolution av den 16 december 1996 om åtgärder för att bekämpa och avveckla olaglig odling och framställning av narkotika inom Europeiska unionenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 389 , 23/12/1996 s. 0001 - 0001RÅDETS RESOLUTION av den 16 december 1996 om åtgärder för att bekämpa och avveckla olaglig odling och framställning av narkotika inom Europeiska unionen (96/C 389/01)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD,

som beaktar Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel K 1 i detta,

som beaktar att i den övergripande handlingsplan för narkotikabekämpning som Europeiska rådet i Madrid enades om den 15 och 16 december 1995 betonades behovet av att bekämpa och avveckla olaglig odling och framställning av narkotika inom Europeiska unionen,

som är medvetet om att det finns problem med olaglig odling och framställning av narkotika inom Europeiska unionen,

som är uppmärksamt på att de personer som är inblandade i olaglig odling och framställning av narkotika ofta ägnar sig åt odling, framställning och försäljning i flera medlemsstater,

som erkänner de praktiska svårigheterna med att behandla problemet och behovet av samordnade insatser,

som önskar främja en hög grad av samarbete och utbyte av sakkunskap och information medlemsstaterna emellan,

som önskar förhindra att cannabisfrön används för olaglig odling,

som noterar att medlemsstaterna redan har vidtagit ett antal åtgärder för att bekämpa detta problem,

UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION.

Rådet uppmanar medlemsstaterna

1. att ägna särskild uppmärksamhet åt att förhindra och upptäcka olaglig odling och framställning av narkotika,

2. att överväga att, beroende på omständigheterna i det egna landet, göra försäljning av cannabisfrön straffbar, när en person säljer till en annan i vetskap om att denne har för avsikt att odla cannabis olagligt,

3. att säkerställa förbud mot odling av cannabis under glas, under polyetentunnlar och inomhus med undantag för sådan odling, t.ex. för vetenskapliga forskningsändamål, där särskilt tillstånd har erhållits, sedan den sökande först klart har visat vederbörande tillståndsmyndighet att den tilltänkta odlingen omfattas av detta undantag,

4. att öka effektiviteten hos sin operativa personal när det gäller att angripa problemet med olaglig odling och framställning av narkotika, i samverkan med Europols narkotikaenhet (EDU) genom att

a) förbättra utbytet av operativ och strategisk information,

b) samarbeta med kriminaltekniska laboratorier,

c) hålla specialkurser och seminarier,

d) utbyta färdigheter, kunskaper och expertis,

e) gå igenom utrustning för att avslöja olagliga laboratorier,

f) på ordförandeskapets initiativ och i samarbete med EDU och med hjälp av de medlemsstater som erbjuder sig frivilligt, utarbeta en handbok om hur olaglig odling och framställning av narkotika upptäcks och med grundläggande säkerhets- och hälsoskyddsanvisningar. EDU skall vara ansvarig för en regelbunden uppdatering av denna handbok.