Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

1999/322/EG: Rådets beslut av den 3 maj 1999 om att bemyndiga Europeiska unionens råds generalsekreterare att, i samband med införlivandet av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, företräda vissa medlemsstater i syfte att ingå avtal om installation och drift av förvaltningsenhetens Help Desk Server och Sirene-nätet steg II samt att förvalta dessa avtalEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 123 , 13/05/1999 s. 0049 - 0050RÅDETS BESLUT

av den 3 maj 1999

om att bemyndiga Europeiska unionens råds generalsekreterare att, i samband med införlivandet av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, företräda vissa medlemsstater i syfte att ingå avtal om installation och drift av förvaltningsenhetens "Help Desk Server" och Sirene-nätet steg II samt att förvalta dessa avtal

(1999/322/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

på grundval av artikel 7 i det protokoll om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar som fogas till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1) Inom ramen för samarbetet mellan de medlemsstater som är signatärer till 1990 års Schengenkonvention om tillämpning av Schengenavtalet från 1985 samt anslutningsinstrumenten till detta har generalsekreteraren för den ekonomiska unionen mellan Beneluxstaterna bemyndigats att ingå och förvalta vissa avtal på dessa medlemsstaters vägnar.

(2) Genom att Schengensekretariatet har införlivats med Europeiska unionens råds generalsekretariat bör denna uppgift som hittills har utförts inom ramen för Schengensamarbetet av generalsekreteraren för den ekonomiska unionen mellan Beneluxstaterna övertas av rådets generalsekreterare.

(3) Att rådets generalsekreterare utför denna uppgift på vissa medlemsstaters vägnar utgör en ny uppgift som skiljer sig från generalsekreterarens uppgifter enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om Europeiska unionen.

(4) Det är därför lämpligt att generalsekreteraren tilldelas denna nya uppgift genom ett uttryckligt beslut av rådet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Rådet bemyndigar härmed Europeiska unionens råds generalsekreterare att företräda de berörda medlemsstaterna genom att ersätta generalsekreteraren för den ekonomiska unionen mellan Beneluxstaterna i det avtal som denna på dessa medlemsstaters vägnar den 23 augusti 1996 ingick med France Telecom Network Services Belgium, numera Global One Belgium, om leverans, installation och förvaltning av Sirene-nätet steg II samt tillhandahållande av tjänster i samband med användningen av detta.

2. Rådet bemyndigar härmed rådets generalsekreterare att företräda de berörda medlemsstaterna vid ingående av ett avtal på deras vägnar med Digital Equipment SA om drift och igångsättning av en Help Desk Server när det nuvarande avtalet mellan generalsekreteraren för den ekonomiska unionen mellan Beneluxstaterna och Digital Equipment SA av den 8 maj 1996 löper ut.

3. Bemyndigandena enligt punkterna 1 och 2 ovan skall tillämpas så länge som betalningar enligt de ovan nämnda avtalen inte belastar Europeiska gemenskapernas allmänna budget, utan fortsätter att belasta de berörda medlemsstaterna.

Artikel 2

Arbetet med att på de berörda medlemsstaternas vägnar förvalta de avtal som avses i artikel 1 skall utföras av rådets generalsekretariat som en del av dess normala administrativa uppgifter.

Artikel 3

Alla frågor om utomobligatoriskt ansvar härrörande från rådets generalsekretariats åtgärder eller underlåtenhet att vidta åtgärder vid utförandet av dess administrativa uppgifter enligt detta beslut skall regleras av artikel 288 andra stycket i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Artikel 235 i det fördraget skall därför tillämpas på varje tvist om skadestånd.

Artikel 4

Rådets generalsekreterare skall öppna ett särskilt bankkonto i sitt namn för att från och med dagen för ikraftträdandet för Amsterdamfördraget ta över det budgetsaldo som rör generalsekreterarens för den ekonomiska unionen mellan Beneluxstaterna förvaltning fram till denna tidpunkt av avtalen med de företag som anges i artikel 1.1 och 1.2.

Artikel 5

Detta beslut skall träda i kraft omedelbart.

Artikel 6

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 1999.

På rådets vägnar

J. FISCHER

Ordförande