Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

1999/435/EG: Rådets beslut av den 20 maj 1999 om fastställande av Schengenregelverket, i enlighet med relevanta bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om Europeiska unionen, i syfte att besluta om den rättsliga grunden för samtliga de bestämmelser och beslut som utgör SchengenregelverketEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 176 , 10/07/1999 s. 0001 - 0016RÅDETS BESLUT

av den 20 maj 1999

om fastställande av Schengenregelverket, i enlighet med relevanta bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om Europeiska unionen, i syfte att besluta om den rättsliga grunden för samtliga de bestämmelser och beslut som utgör Schengenregelverket

(1999/435/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av artikel 2.1 andra stycket första meningen i det protokoll som bifogas Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen om att införliva Schengenregelverket inom ramen för Europeiska unionen (nedan kallat "Schengenprotokollet"), och

av följande skäl:

1. Det är nödvändigt att lägga fast Schengenregelverket för att rådet, i enlighet med den relevanta bestämmelsen i fördragen, skall kunna fastställa rättsliga grunder för var och en av bestämmelserna i Schengenregelverket.

2. Att fastställa rättsliga grunder behövs endast för de bindande bestämmelser eller beslut som utgör Schengenregelverket, som fortfarande gäller.

3. Rådet måste därför fastställa för vilka av de bestämmelser eller beslut som utgör Schengenregelverket det inte är nödvändigt att fastställa rättslig grund i enlighet med den relevanta bestämmelsen i fördragen.

4. Det faktum att det inte är nödvändigt eller lämpligt för rådet att fastställa en rättslig grund i enlighet med tillämpliga bestämmelser i fördragen när det gäller vissa bestämmelser i Schengenregelverket kan motiveras utifrån följande skäl:

a) Bestämmelsen är inte rättsligt bindande och en jämförbar bestämmelse kan endast antas av rådet på grundval av ett instrument som inte hänvisar till en rättslig grund i något av fördragen.

b) Den tid som förflutit och/eller inträffade händelser har gjort bestämmelsen överflödig.

c) Bestämmelsen gäller institutionella regler som genom förfaranden inom Europeiska unionen skall anses ha företräde.

d) Bestämmelsens innehåll omfattas av befintlig lagstiftning inom Europeiska gemenskapen eller Europeiska unionen, eller av en av samtliga medlemsstater antagen rättsakt och är därför överflödig.

e) Bestämmelsen är genom det avtal som enligt artikel 6 i Schengenprotokollet skall ingås med Republiken Island och Konungariket Norge överflödig.

f) Bestämmelsen behandlar ett ämne som varken ligger inom gemenskapens verksamhetsområde eller omfattas av de mål som Europeiska unionen ställt upp och därför ligger inom ett av de områden inom vilka medlemsstaterna förbehållit sig rätten att själva agera. Detta innefattar bestämmelser som endast kan vara av betydelse för beräkning av finansiella krav från eller mellan de berörda medlemsstaterna.

5. Även om det för rådet av dessa skäl inte är nödvändigt eller lämpligt att fastställa rättsliga grunder för vissa bestämmelser i Schengenregelverket så innebär detta inte att dessa bestämmelser faller bort eller att deras rättsliga giltighet går förlorad. Den rättsverkan som, på grundval av sådana bestämmelser, antagna eller ännu gällande rättsakter har berörs inte.

6. De rättigheter och skyldigheter som tillkommer Danmark regleras genom artikel 3 i protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar och genom artiklarna 1-5 i protokollet om Danmarks ställning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I enlighet med bilagan till protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar omfattar Schengenregelverket alla rättsakter som finns förtecknade i bilaga A till detta beslut.

2. Schengenregelverket, enligt punkt 1, skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning med undantag av de bestämmelser som anges i artikel 2 och de bestämmelser som vid antagandet av detta beslut klassificeras som "konfidentiella".

3. Rådet förbehåller sig rätten att vid en senare tidpunkt också offentliggöra andra delar av Schengenregelverket i Officiella tidningen, i synnerhet bestämmelser vars offentliggörande förefaller vara av allmänt intresse eller som rådet tillmäter betydelse för tolkningen av Schengenregelverket.

Artikel 2

Rådet, som beslutar på grundval av artikel 2.1 andra stycket andra meningen i Schengenprotokollet behöver inte, i enlighet med berörda bestämmelser i fördragen, fastställa någon rättslig grund för följande bestämmelser och beslut som utgör en del av Schengenregelverket:

a) Bestämmelserna i den i Schengen den 19 juni 1990 undertecknade tillämpningskonventionen till Schengenavtalet med tillhörande slutakt och förklaringar, mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg och Konungariket Nederländerna ("Schengenkonventionen") vilka förtecknas i bilaga B del 1.

b) Bestämmelserna i anslutningsavtalet och protokoll till Schengenavtalet och Schengenkonventionen som har ingåtts med Republiken Italien (undertecknade i Paris den 27 november 1990), Konungariket Spanien och Republiken Portugal (undertecknade i Bonn den 25 juni 1991), Republiken Grekland (undertecknade i Madrid den 6 november 1992), Republiken Österrike (undertecknade i Bryssel den 28 april 1995) samt Konungariket Danmark, Republiken Finland och Konungariket Sverige (undertecknade i Luxemburg den 19 december 1996), och som föreligger i bilaga B del 2.

c) Beslut och förklaringar som har antagits av den verkställande kommitté som inrättades genom Schengenkonventionen och som föreligger i bilaga B del 3.

d) Beslut som har fattats av Centralgruppen, för vilka den har bemyndigats av Verkställande kommittén, och som återges i del 3 i bilaga B.

Artikel 3

Detta beslut skall gälla omedelbart.

Det skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 maj 1999.

På rådets vägnar

E. BULMAHN

Ordförande

BILAGA A

Artikel 1

SCHENGENREGELVERKET

1. Det avtal som undertecknades i Schengen den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Frankrike om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna.

2. Konventionen som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Frankrike om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, med tillhörande slutakt och gemensamma förklaringar.

3. Protokoll och avtal om anslutning till avtalet från 1985 och tillämpningskonventionen från 1990 som har ingåtts med Italien (undertecknat i Paris den 27 november 1990), Spanien och Portugal (båda undertecknade i Bonn den 25 juni 1991), Grekland (undertecknat i Madrid den 6 november 1992), Österrike (undertecknade i Luxemburg den 19 december 1996), med tillhörande slutakt och förklaringar.

4. Beslut och förklaringar som har antagits av Verkställande kommittén för Schengen.

5. Beslut som har fattats av Centralgruppen för vilka den bemyndigats av Verkställande kommittén.

Beslut

>Plats för tabell>

Förklaringar

>Plats för tabell>

6. Förteckning över rättsakter som antagits för genomförandet av konventionen av de organ som Verkställande kommittén har givit beslutanderätt.

Beslut av Centralgruppen

>Plats för tabell>

BILAGA B

Artikel 2

DEL 1

Konventionen, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990 mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg och Konungariket Nederländerna om tillämpning av Schengenavtalet:

Artikel 2.4

Artikel 4, när det gäller kontroller av bagage(1)

Artikel 10.2

Artikel 19.2

Artiklarna 28-38 och berörda definitioner(2)

Artikel 60

Artikel 70

Artikel 74

Artiklarna 77-81(3)

Artiklarna 83-90(4)

Artiklarna 120-125

Artiklarna 131-135

Artikel 137

Artiklarna 139-142

Slutakten: förklaring 2

Slutakten: förklaringarna 4, 5 och 6

Protokoll

Gemensam förklaring

Förklaring av ministrarna och statssekreterarna.

DEL 2

1. Protokoll undertecknat i Paris den 27 november 1990 om anslutning av Republiken Italiens regering till avtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna mellan regeringarna i de stater som ingår i den ekonomiska unionen Benelux, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike, undertecknat den 14 juni 1985 i Schengen.

2. Följande bestämmelser i avtalet, undertecknat i Paris den 27 november 1990, om Republiken Italiens anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i de stater som ingår i den ekonomiska unionen Benelux, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike i Schengen den 19 juni 1990, dess slutakt och berörda förklaringar:

Artikel 1

Artiklarna 5 och 6

Slutakten: del I

Del II, förklaringarna 2 och 3

Förklaring av ministrarna och statssekreterarna.

3. Protokollet, undertecknat i Bonn den 25 juni 1991, om anslutning av Konungariket Spaniens regering till avtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna mellan regeringarna i de stater som ingår i den ekonomiska unionen Benelux, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike den 14 juni 1985 i Schengen, ändrat genom protokollet om anslutning av Republiken Italiens regering, undertecknat i Paris den 27 november 1990 samt medföljande förklaringar.

4. Följande bestämmelser i avtalet, undertecknat i Bonn den 25 juni 1991, om Konungariket Spaniens anslutning till konventionen, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i de stater som ingår i den ekonomiska unionen Benelux, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike, till vilken Republiken Italien har anslutit sig enligt det avtal som undertecknades i Paris den 27 november 1990, dess slutakt och därmed sammanhängande förklaringar,

Artikel 1

Artiklarna 5 och 6

Slutakten, del I

Del II, förklaringarna 2 och 3

Del III, förklaringarna 1, 3 och 4

Förklaringar av ministrar och statssekreterare.

5. Protokollet, undertecknat i Bonn den 25 juni 1991, om Republiken Portugals regerings anslutning till avtalet mellan regeringarna i de stater som ingår i den ekonomiska unionen Benelux, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknat i Schengen den 14 juni 1985, ändrat genom protokollet om anslutning av Republiken Italiens regering, undertecknat i Paris den 27 november 1990 samt med följande förklaringar.

6. Följande bestämmelser i avtalet, undertecknat i Bonn den 25 juni 1991, om Republiken Portugals anslutning till konventionen, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i de stater som ingår i den ekonomiska unionen Benelux, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike, till vilken Republiken Italien har anslutit sig enligt det avtal som undertecknats i Paris den 27 november 1990, dess slutakt och därmed sammanhängande förklaringar:

Artikel 1

Artiklarna 7 och 8

Slutakten, del I

Del II, förklaringarna 2 och 3

Del III, förklaringarna 2, 3, 4 och 5

Förklaringar av ministrar och statssekreterare.

7. Protokollet, undertecknat i Madrid den 6 november 1992, om Republiken Greklands regerings anslutning till avtalet mellan regeringarna i de stater som ingår i den ekonomiska unionen Benelux, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknat i Schengen den 14 juni 1985 som det ändrats genom protokollen om anslutning av Republiken Italiens regering, vilka undertecknats i Paris den 27 november 1990 och av regeringarna i Konungariket Spanien och Republiken Portugal, vilka undertecknats i Bonn den 25 juni 1991 och dess medföljande förklaring.

8. Följande bestämmelser i avtalet, undertecknat i Madrid den 6 november 1992, om Republiken Greklands anslutning till konventionen, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i de stater som ingår i den ekonomiska unionen Benelux, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike, till vilken Republiken Italien har anslutit sig enligt det avtal som undertecknats i Paris den 27 november 1990, och Konungariket Spanien och Republiken Portugal enligt de avtal som undertecknats i Bonn den 25 juni 1991, dess slutakt och därmed sammanhängande förklaringar,

Artikel 1

Artiklarna 6 och 7

Slutakten, del I

Del II, förklaringarna 2, 3, 4 och 5

Del III, förklaringarna 1 och 3

Förklaringar av ministrar och statssekreterare.

9. Protokollet, undertecknat i Bryssel den 28 april 1995, om Republiken Österrikes regerings anslutning till avtalet mellan regeringarna i de stater som ingår i den ekonomiska unionen Benelux, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknat i Schengen den 14 juni 1985, ändrat genom protokollen om anslutning av Republiken Italiens regering, Konungariket Spanien och Republiken Portugal samt Republiken Grekland, vilka undertecknats den 27 november 1990, den 25 juni 1991 respektive den 6 november 1992.

10. Följande bestämmelser i avtalet, undertecknat i Bryssel den 28 april 1995 om Republiken Österrikes anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990 mellan regeringarna i de stater som ingår i den ekonomiska unionen Benelux, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike, till vilken Republiken Italien, Konungariket Spanien och Republiken Portugal samt Republiken Grekland har anslutit sig enligt de avtal som undertecknades den 27 november 1990, den 25 juni 1991 respektive den 6 november 1992, med tillhörande slutakt:

Artikel 1

Artiklarna 5 och 6

Slutakten, del I

Del II, förklaring 2

Del III.

11. Protokoll undertecknat i Luxemburg den 19 december 1996 om Konungariket Danmarks regerings anslutning till avtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna undertecknat i Schengen den 14 juni 1985, med tillhörande förklaring.

12. Följande bestämmelser i avtalet, undertecknat i Luxemburg den 19 december 1996 om Konungariket Danmarks anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, med tillhörande slutakt och förklaring:

Artikel 1

Artikel 5.1

Artiklarna 7 och 8

Slutakten, del I

Del II, förklaring 2

Del III

Förklaring av ministrar och statssekreterare.

13. Protokoll undertecknat i Luxemburg den 19 december 1996 om Republiken Finlands regerings anslutning till avtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna undertecknat i Schengen den 14 juni 1985, med tillhörande förklaring.

14. Följande bestämmelser i avtalet, undertecknat i Luxemburg den 19 december 1996 om Republiken Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, med tillhörande slutakt och förklaring:

Artikel 1

Artiklarna 6 och 7

Slutakten, del I

Del II, förklaring 2

Del III

Förklaring av ministrar och statssekreterare.

15. Protokoll undertecknat i Luxemburg den 19 december 1996 om Konungariket Sveriges regerings anslutning till avtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna undertecknat i Schengen den 14 juni 1985, med tillhörande förklaring.

16. Följande bestämmelser i avtalet, undertecknat i Luxemburg den 19 december 1996 om Konungariket Sveriges anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, med tillhörande slutakt och förklaring:

Artikel 1

Artiklarna 6 och 7

Slutakten, del I

Del II, förklaring 2

Del III

Förklaring av ministrar och statssekreterare.

DEL 3

Den Verkställande kommitténs beslut

>Plats för tabell>

Förklaringar från Verkställande kommittén

>Plats för tabell>

Beslut av Centralgruppen

>Plats för tabell>

(1) När det gäller kontroll av bagage har artikel 4 ersatts med rådets förordning (EEG) 3925/91 av den 19 december 1991 om avskaffande av de kontroller och formaliteter som gäller för handbagage och incheckat bagage som tillhör personer som reser med flyg inom gemenskapen, samt för bagage som tillhör personer som reser med fartyg inom gemenskapen (EGT L 374, 31.12.1991, s. 4).

(2) Ersatt med konventionen, undertecknad i Dublin den 15 juni 1990 rörande bestämmandet av den ansvariga staten för prövningen av en ansökan om asyl som framställts i en av medlemsstaterna i de Europeiska gemenskaperna (EGT C 254, 19.8.1997, s. 1).

(3) Artiklarna 77-81 och artiklarna 83-90 i konventionen om tillämpningen av Schengenavtalet har ersatts med rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen. Beträffande krigsvapen fortsätter sådana vapen att vara medlemsstaternas ansvar i enlighet med artikel 296.1 b i EG-fördraget.

(4) Artiklarna 77-81 och artiklarna 83-90 i konventionen om tillämpningen av Schengenavtalet har ersatts med rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen. Beträffande krigsvapen fortsätter sådana vapen att vara medlemsstaternas ansvar i enlighet med artikel 296.1 b i EG-fördraget.